ZARZĄDZENIE NR 44/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 11 października 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§1.1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 858.309,20 zł,
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę7.646,00 zl zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 864.780,20 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 14.117,00 zl zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 r., zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Planowany budżet na rok 2019 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zmiany przedstawia załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy na rok 2019 zamyka się:
1) Po stronie dochodów kwotą 27.760.919,68 zł, w tym dochody:
a)  bieżące: 25.297.554,07 zł, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości 6.957.531,07 zł
b) majątkowe: 2.463.365,61 zł.
2) Po stronie wydatków 29.827.405,68 zł, w tym wydatki:
a)  bieżące: 23.186,043,67 zł, w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.957.531,07 zl.
b) majątkowe: 6.641.362,01 zl

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 44/2019 (2076kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (11 października 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (30 października 2019, 09:21:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 634