ZARZĄDZENIE NR 56/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia NR 92/2018 Wójta Gminy Piątek z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Na podstawie art. 30ust.l ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku żart. 39a ustawy zdnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248) zarządzam, co następuje:

§ 1. Uchylam zarządzenie NR 92/2018 Wójta Gminy Piątek zdnia 22 listopada 2018r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 03 grudnia 2019r.

Zarządzenie nr 56/2019 (186kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 listopada 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (23 grudnia 2019, 12:51:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 623