Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 12/2009Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Piątek z dnia 26 maja 2009 r.  
w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Piątek  
 
         Na podstawie art. 33 ust. 2 i art. 40 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;      z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i  Nr 223, poz. 1458), zarządza się co następuje:
 
 
§ 1. Urzędowi Gminy Piątek nadaję Regulamin Organizacyjny w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy i pozostałym pracownikom Urzędu Gminy Piątek.
 
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 10/2003 Wójta Gminy Piątek z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Piątek.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 12/2009 (210kB) pdf
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Piątek (161kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (26 maja 2009)
Opublikował: Jacek A. Michalski (16 października 2009, 14:30:28)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (27 lipca 2010, 10:06:11)
Zmieniono: dodanie pliku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2505