Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta Rodziny w roku 2018

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku ogłasza nabór na stanowisko     Asystenta Rodziny

Rodzaj umowy: umowa  o pracę  w wymiarze 0,5 etatu
Termin realizacji:  styczeń -  grudzień  2018 r.
 
Zakres wykonywanych na stanowisku zadań:
Do głównych obowiązków asystenta rodziny będzie należeć wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których występują problemy opiekuńczo- wychowawcze  z dziećmi oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
Asystent będzie odpowiedzialny za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu ról rodzicielskich.
 
Do zadań  szczegółowych asystenta rodziny należeć będzie:
1) opracowanie i realizację planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny  w konsultacji z pracownikiem socjalnym, udzielanie pomocy w poprawie  sytuacji    życiowej,  w tym umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy  zastępczej planu pracy z rodzina, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,                                                                                
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych   z dziećmi,
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
7) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i ich rodzin,
8) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, kształtujących prawidłowe wzorce rodzicielskie i umiejętności psychospołeczne,
9) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psycho-edukacyjnych,
10) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
11) udzielanie pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego - podział obowiązków oraz nauczanie zarządzania budżetem domowym,
12) prowadzenie konsultacji wychowawczych z rodzicami i dziećmi,
13) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych                  
14) systematyczne wizytowanie miejsca zamieszkania rodziny objętych wsparciem,                 15) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet    i  rodzin  „Za życiem ” (Dz.U. poz.1860),
16) prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną,
17) dokonywanie okresowej oceny rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
18) monitorowanie funkcjonowania rodziny , po zakończeniu  pracy z rodziną,
19) sporządzanie, na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
20) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacja pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,          
21) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym, grupą roboczą i innymi podmiotami    pomocnymi przy wykonywaniu zadań.

Asystent rodziny nie może wykonywać usługi określonej w ust.1 poprzez wyręczanie rodzin w ich codziennych obowiązkach oraz załatwiać za nich spraw, za wyjątkiem podejmowania działań stanowiących instruktaż działań w danej sprawie.  
Asystent rodziny świadczy usługi dla rodzin, w miejscu ich zamieszkania, w każdym tygodniu między godziną 8.00-20.00.
Asystent we własnym zakresie zapewnia sobie dojazd do rodziny.

Wymagania niezbędne:
1) posiada wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
3) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz nie jest zawieszona  i ograniczona władza rodzicielska,
5) wypełnia obowiązek alimentacyjny, jeżeli taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo  skarbowe,

Wymagania dodatkowe:
 - wiedza  z  zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej,
- umiejętność w zakresie samodzielnej pracy z rodziną,
- odpowiedzialność, obowiązkowość,
- własny samochód i prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty:
- dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, uprawnienia),
- inne dokumenty (świadectwa z poprzedniego miejsca pracy, referencje),
- list motywacyjny,
- aktualne CV,
- podpisanie oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne przestępstwo skarbowe i ma pełną zdolność do czynności prawnych,
- podpisanie klauzuli o treści: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
-  inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę i kwalifikacje.

Dokumenty należy składać w terminie od dnia  2 października 2017 r. do dnia  20 października  2017 r.  w godz.  od 7.00 do  godz.12.00 osobiście w siedzibie Ośrodka  pok. nr 6 lub drogą pocztową z dopiskiem  „Oferta na świadczenie usługi Asystenta  rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Piątku”.
Oferty, które wpłyną do GOPS po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
 
Piątek, dn. 22 września 2017 r.
 
                                                                                Marzena Gałązka
                                                                                Kierownik Gminnego
                                                                                Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku
Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszenie  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku  z dnia 22 września 2017 r. w sprawie naboru na stanowisko  asystenta rodziny  wpłynęła 1 oferta:
1. Oferta Pana Artura Andrzejczaka
Oferta spełniła wymagania formalne oraz kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.
Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru, asystentem rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątku zostaje od dnia 1 stycznia 2018 r.  Pan Artur Andrzejczak.
 
                                                                Z upoważnienia Wójta Gminy
                                                                            Marzena Gałązka
                                                                     Kierownik GOPS w Piątku

  Ogłoszenie o wynikach naboru (33kB) pdf

Wytworzył: Marzena Gałązka (22 września 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (22 września 2017, 10:39:55)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (9 listopada 2017, 09:17:10)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 687

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij