Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami komunalnymi i archiwisty zakładowego w Urzędzie Gminy Piątek.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
Wójt Gminy Piątek ogłasza  nabór na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielnego Referenta ds. gospodarki odpadami komunalnymi i  archiwisty zakładowego w Urzędzie Gminy Piątek.
                                                        
I. Wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku;
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie; wyższe administracyjne, ukończony kurs kancelaryjno – archiwalny II lub I stopnia oraz co najmniej 2 letni staż pracy
3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) znajomość przepisów prawnych z zakresu: postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, instrukcji kancelaryjnej i działania archiwów zakładowych.
 
II. Dodatkowe wymagania dla kandydatów:
1) umiejętność  dobrej organizacji pracy oraz pracy w zespole,
2) kultura osobista, sumienność i dokładność.
 
III. Zadania wykonywane na stanowisku:
1) Gospodarka odpadami komunalnymi:
a) przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b) stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
c) opracowywanie projektów uchwał i niezbędnych dokumentów wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja,
d) przygotowanie projektów decyzji wymiarowych z tytułu opłaty za gospodarowanie   odpadami  komunalnymi,
e) prowadzenie postępowań egzekucyjnych dotyczących opłat i kar naliczonych z tytułu prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi,
f) wydawanie zaświadczeń wynikających z zakresu czynności,
g) realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
h) realizacja innych zadań zleconych przez kierownika jednostki.
2) Prowadzenie i obsługa archiwum zakładowego:
a) współpraca ze stanowiskami pracy w Urzędzie w zakresie opieki nad dokumentacją i właściwym zarządzaniem,
b) przejmowanie właściwie opracowanej dokumentacji spraw zakończonych przez stanowiska pracy Urzędu do archiwum zakładowego na podstawie spisów  zdawczo – odbiorczych,
c) przechowywanie i zabezpieczenie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie dokumentacji,
d) udostępnianie dokumentacji,
e) przygotowanie do przekazania i przekazanie materiałów archiwalnych do miejscowo właściwego archiwum państwowego,
f) brakowanie dokumentacji, udział w jej komisyjnym brakowaniu i przekazanie wybrakowanej dokumentacji do zniszczenia, po uprzednim uzyskaniu zgody od miejscowo właściwego archiwum państwowego,
g) sporządzenie i złożenie sprawozdania z rocznej działalności archiwum zakładowego kierownikowi  jednostki organizacyjnej,
h) stałe pogłębianie kwalifikacji zawodowych, m. in. poprzez szkolenia na kursach  archiwalnych,
i) dbanie o ład i porządek oraz estetyczny wygląd archiwum zakładowego oraz monitorowanie temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach archiwum.
3) Działalność pożytku publicznego i wolontariat:
a) współpraca z organizacjami pozarządowymi,
b) opracowywanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
c) obsługa otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
 
IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) wymiar czasu pracy - pełny etat, tj. 40 godz. tygodniowo,
2) miejsce  pracy - siedziba Urzędu  Gminy Piątek,
3) godziny pracy - od 7:00 - 15:00 –  poniedziałek, wtorek, czwartek
                                  od 7:00 - 16:00 – środa
                                  od 7:00 - 14:00 – piątek
4) możliwość rozpoczęcia pracy - od 02 stycznia 2018r.
5) praca przy komputerze wymagająca samodzielności i współpracy  z innymi stanowiskami pracy w urzędzie gminy,
6) w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę będzie zawarta na czas określony ( 6 miesięcy) z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej (art.16 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych).
 
V. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny z  uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
2)życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy,
6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego,
7) zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku samodzielnego referenta ds. gospodarki odpadami komunalnymi i archiwisty zakładowego,
8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem,
9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach  składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r.poz.  1182 jednolity tekst),
11) oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 
VI. Termin i miejsce złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub przesłać na adres:  Urząd Gminy Piątek, 99-120 Piątek ul. Rynek 16 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. gospodarki odpadami komunalnymi i archiwisty zakładowego".
 
Termin składania ofert do dnia 14 grudnia 2017 r. (za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy). Aplikacje, które wpłyną po terminie 14 grudnia 2017r. nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie podana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Piątek.
Szczegółowych informacji o naborze udziela : Sekretarz Gminy Piątek
- tel. (24) 722-10-77.      
 
Uwaga: Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odbierane osobiście przez osoby, które  złożyły aplikacje.
                   
Wójt  Gminy  Piątek
/-/  mgr Krzysztof Lisiecki
 
Piątek, dnia 30 listopada 2017r.    

Protokół ze wstępnej selekcji kandydatów dot. analizy dokumentów aplikacyjnych z naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami komunalnymi i archiwisty zakładowego w Urzędzie Gminy Piątek (322kB) pdf   

Ogłoszenie o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami komunalnymi i archiwisty zakładowego w Urzędzie Gminy Piątek. (191kB) pdf

Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (30 listopada 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (30 listopada 2017, 13:36:44)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (19 grudnia 2017, 12:52:48)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 939

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij