Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki płacowej i kasy w Urzędzie Gminy Piątek.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Piątek ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielnego Referenta
ds. gospodarki płacowej i kasy w Urzędzie Gminy Piątek.

I. Wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie: wyższe - preferowane kierunki; finanse i rachunkowość oraz co najmniej 2 letni staż pracy,
3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) znajomość przepisów prawnych z zakresu; kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, kodeksu pracy.

II. Dodatkowe wymagania dla kandydatów:
1) znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
2) umiejętność dobrej organizacji pracy oraz pracy w zespole,
3) dokładność w pracy, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność.

III. Zadania wykonywane na stanowisku:

1) Gospodarka płacowa:
a) comiesięczne sporządzanie list płac pracowników Urzędu Gminy oraz prowadzenie dokumentacji źródłowej do wynagrodzeń,
b)sporządzanie przelewów dot. wynagrodzeń pracowników,
c) sporządzanie i przekazywanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS w systemie PŁATNIK,
d) naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń,
e) naliczanie i odprowadzanie podatku od wynagrodzeń, sporządzanie informacji o zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych,
f) naliczanie składek i dokonywanie wpłat na PEFRON,
g) przygotowywanie i składanie dokumentów poprzez teletransmisję danych w formie dokumentów elektronicznych na PEFRON,
h) wydawanie zaświadczeń wynikających  z zakresu czynności,
i) weryfikowanie wniosków składanych przez producentów rolnych w zakresie możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wykorzystywanego do produkcji rolnej pod względem merytorycznym,
j) realizacja innych zadań zleconych przez kierownictwo jednostki.

2) Obsługa kasowa:
a) wykonywanie operacji kasowych i przechowywanie gotówki i innych środków płatniczych zgodnie  z obowiązującymi przepisami,
b) wystawianie czeków gotówkowych,
c) przyjmowanie wpłat,
d) sporządzanie raportów kasowych,
e) dokonywanie wypłat z tytułu: rachunków gotówkowych, list płac, delegacji, zaliczek itp.,
f) dokonywanie wpłat do banku przyjętej gotówki w kasie,
g) sprawdzanie czy dokumenty księgowe przygotowane do wypłaty są odpowiednio zatwierdzone przez osoby do tego upoważnione,
h) prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania,
i) prowadzenie książki środków trwałych i pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
j) uczestniczenie w inwentaryzacji kasy jako osoba materialnie odpowiedzialna,
k) elektroniczne przesyłanie przelewów bankowych oraz pisanie przelewów bankowych.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1)wymiar czasu pracy - pełny etat ( 40 godzin tygodniowo),
2) miejsce pracy - siedziba Urzędu Gminy Piątek,
3) godziny pracy - od 7:00 do 15:00 - poniedziałek, wtorek, czwartek,
                                  od 7:00 do 16:00 - środa
                                  od 7:00 do 14:00 - piątek
4) możliwość rozpoczęcia pracy; od 2 stycznia 2018r.
5) praca przy komputerze wymagająca samodzielności i współpracy z innymi stanowiskami pracy w urzędzie gminy, znajomość obsługi programu komputerowego GROSZEK (płace, kasa),
6) w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę będzie zawarta na czas określony (6 miesięcy) z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej (art.16 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych).

V. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjnym  z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
2) życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy,
6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego,
7) zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku ds. gospodarki płacowej i obsługi kasowej,
8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem,
9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
10)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji  i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 jednolity tekst),
11) oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

VI. Termin i miejsce złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub przesłać na adres: Urząd Gminy Piątek, 99-120 Piątek ul. Rynek 16 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki płacowej i obsługi kasowej".

Termin składania ofert do dnia  14 grudnia 2017r.
(za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy). Aplikacje, które wpłyną po terminie 14 grudnia 2017r. nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie podana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Piątek.
Szczegółowych informacji o naborze udziela: Sekretarz Gminy Piątek – tel. (24) 722-10-77.
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą  odsyłane lub  odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.
                                                                                                                                          Wójt Gminy Piątek
/-/ mgr Krzysztof Lisiecki

Piątek, dnia 30 listopada 2017r.

Protokół ze wstępnej selekcji kandydatów dot. analizy dokumentów aplikacyjnych z naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki płacowej i kasy w Urzędzie Gminy Piątek (292kB) pdf

Ogłoszenie o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki płacowej i kasy w Urzędzie Gminy Piątek (198kB) pdf

Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (30 listopada 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (30 listopada 2017, 13:50:09)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (19 grudnia 2017, 12:49:03)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1237

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij