Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku

Wójt Gminy Piątek ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku.
 
I. Wymagania niezbędne  stawiane kandydatowi:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art.122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1769 t. j. ze zm.)
3) staż pracy 5 lat, w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej,
4) znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także z zakresu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych i samorządu gminnego,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
6) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania w pełni praw publicznych,
7) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
II. Dodatkowe wymagania dla kandydatów:
1) umiejętność kierowania zespołem pracowników,
2) umiejętność praktycznego stosowania przepisów,
3) umiejętność analizy dokumentów, sporządzania pism urzędowych, poprawnego formułowania decyzji administracyjnych,
4) dyspozycyjność,
5) umiejętność pracy w zespole, rzetelność , odpowiedzialność.
 
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) kierowanie działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
2) współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w celu realizacji zadań GOPS,
3) realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej,
4) organizacja pracy w GOPS na poszczególnych stanowiskach, zapewniająca sprawne wykonywanie powierzonych zadań,
5) sporządzanie planów finansowych i ich realizacja,
6) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych przy ścisłej współpracy ze Skarbnikiem Gminy i głównym księgowym GOPS,
7) sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek GOPS,
8) nadzór merytoryczny nad pracą pracowników GOPS i kontrola prowadzonej przez nich dokumentacji,
9) ustalanie zakresu obowiązków dla podległych pracowników i wykonywanie czynności z zakresu prawa  pracy,
10) organizacja pracy socjalnej ośrodka,
11) udzielanie informacji  i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym,
12) opracowywanie planów działania, programów i strategii dotyczących działalności GOPS,
13) przygotowywanie wszystkich wymaganych informacji i sprawozdań dot. funkcjonowania GOPS,
14) przedkładanie Radzie Gminy Piątek corocznego sprawozdania z działalności ośrodka oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
15) informowanie Wójta Gminy Piątek o zaistniałych problemach,
16) pozyskiwanie środków pozabudżetowych w tym środków unijnych,
17) racjonalne gospodarowanie funduszami pozostającymi w dyspozycji GOPS,
18) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Piątek,
19) przestrzeganie przepisów prawa.
 
IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) stanowisko: administracyjne -  kierownicze,
2)wymiar czasu pracy – 1/1 etatu,
2) miejsce pracy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku ul. Łowicka 4,
3) godziny pracy – od 7:00 – 15:00 – poniedziałek, wtorek, czwartek,
                                  od 7:00 – 16:00 – środa
                                  od 7:00 – 14:00 – piątek
4) praca jednozmianowa,
5) praca przy komputerze wymagająca samodzielności,
6) w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę będzie zawarta na czas określony (6 miesięcy) z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej (art.16 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach  samorządowych).

V. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjnym  z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
2) życiorys z dokładnym  opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) wypełniony kwestionariusz osobowy wg wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
5) kserokopie świadectw pracy,
6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego,
7) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8)podpisane oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanej z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy - o odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
9) podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania
z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) podpisana klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych zgodnie z art.13 ust.1Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO (klauzula informacyjna stanowi załącznik do niniejszego  ogłoszenia).
Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za
zgodność z oryginałem.
 
VI. Termin i miejsce złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub przesłać na adres: Urząd Gminy Piątek, 99-120 Piątek ul. Rynek 16 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku”.
Termin składania ofert do dnia  25 czerwca 2018r. (za datę doręczenia uważa się datę wpływu do  Urzędu Gminy). Aplikacje, które wpłyną po terminie  25 czerwca 2018r. nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie podana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Piątek.
Szczegółowych informacji o naborze udziela: Sekretarz Gminy Piątek – tel. (24) 722-10-77.
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą  odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.
  
      WÓJT                                                                                                                                    (-) mgr Krzysztof  Lisiecki
 
Piątek, dnia  14 czerwca 2018 r.            


Załącznik 1 - Kwestionariusz osobowy (188kB) pdf      
Załącznik 2 - Klauzula informacyjna (207kB) pdf

Lista kandydatów (117kB) pdf   

Protokół ze wstęnej selekcji kandydatów dot. analizy dokumentów aplikacyjnych z naboru na wolne stanowisko Kierownika GOPS w Piątku (170kB) pdf     

Ogłoszenie o wyniku konkursu (32kB) pdf                                     

Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (14 czerwca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (14 czerwca 2018, 12:58:11)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (29 czerwca 2018, 11:20:43)
Zmieniono: dodanie ogłoszenia o wyniku konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 807

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij