Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Piątek

Wójt Gminy Piątek ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze "Referenta ds. księgowości podatkowej".
 
I. Wymagania niezbędne  stawiane kandydatowi:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) wykształcenie wyższe; administracyjne, ekonomiczne,  inne,
3) co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, w tym w administracji samorządowej,
4) znajomość przepisów i aktów prawnych z obszaru finansów publicznych, rachunkowości oraz
    aktów wykonawczych do ustaw, umiejętność ich interpretacji i wykorzystania do wykonywania
    zadań,
5) znajomość przepisów i aktów prawnych z zakresu KPA i ochrony danych osobowych,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
7) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania w pełni praw publicznych,
8) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
9) nieposzlakowana opinia.
 
II. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1) umiejętność organizowania pracy własnej i pracy w zespole,
2) umiejętność praktycznego stosowania przepisów, analizy dokumentów, sporządzania pism
     urzędowych, poprawnego formułowania decyzji administracyjnych,
3) rzetelność w pracy , odpowiedzialność i  dyspozycyjność.
 
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1.Prowadzenie ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, osób
   prawnych  i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym;
   a) podatek od nieruchomości,
   b) podatek rolny i leśny,
   c) podatek od środków transportowych,
   d) pozostałe dochody pochodzące z dzierżaw i użytkowania wieczystego.
2. Miesięczne uzgadnianie z pracownikiem ds. księgowości budżetowej wpływów z tytułu
   podatków  i opłat lokalnych.
3. Windykacja należności z tytułu podatków i opłat lokalnych – wystawianie upomnień, tytułów
    wykonawczych, sporządzanie wniosków do sądu o wpis hipotek przymusowych i stosowanie
   innych środków egzekucyjnych zgodnie z przepisami prawa.
4. Prowadzenie ewidencji upomnień i tytułów wykonawczych.
5. Prowadzenie postępowań w sprawie określenia nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych,
    przygotowywanie decyzji stwierdzających nadpłatę, zwrot i rozliczenie nadpłat.
6.Prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji dotyczących ulg wynikających z ustawy    Ordynacja podatkowa – odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia, w zakresie podatków
   lokalnych  oraz podatku od spadków i darowizn.
7. Prowadzenie spraw z zakresu pomocy de mini mis i pomocy publicznej w podatkach i
   opłatach lokalnych, w tym w szczególności:
    a) weryfikacja wniosków składanych przez podatników,
    b) prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w sprawie pomocy de mini mis i
   pomocy publicznej,
    c) wydawanie zaświadczeń o pomocy de mini mis i pomocy publicznej,
    d) sprawozdawczość z zakresu pomocy publicznej.
8. Dokonywanie rozliczeń i kontroli rachunkowej inkasentów w zakresie inkasa podatków od
     nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej.
9. Sporządzanie zestawień płac  należności za inkaso podatków.
10. Kontrola kont księgowych oraz uzgadniania sald.
11. Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.
12. Przygotowywanie danych do sporządzania sprawozdań finansowych kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania dochodów z zakresu prowadzonych spraw.
13. Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień niezbędnych do projektowania
     budżetu.
14. Wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności spraw doraźnych
     zleconych  przez Skarbnika Gminy i Wójta Gminy.
15. Wydawanie zaświadczeń na wniosek KRUS i innych podatników.
 
IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) stanowisko: urzędnicze,
2) wymiar czasu pracy – 1/1 etatu,
2) miejsce pracy – Urząd Gminy Piątek ul. Rynek 16,
3) godziny pracy – od 7:00 – 15:00 – poniedziałek, wtorek, czwartek,
                                  od 7:00 – 16:00 – środa
                                  od 7:00 – 14:00 – piątek
4) praca jednozmianowa,
5) praca przy komputerze ,
6) w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę będzie zawarta na czas określony (6 miesięcy) z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej (art.16 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych).
 
V. Wymagane dokumenty:
1) życiorys zawodowy,
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy – oryginał (do wykorzystania zał. nr 1 do ogłoszenia),
4) kserokopie dokumentów  poświadczające posiadanie wymaganego wykształcenia,
    kwalifikacji, doświadczenia zawodowego (dyplomy, certyfikaty, świadectwa pracy,
    zaświadczenia z odbytych szkoleń itp.),
5) oświadczenie kandydata złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art.233 §1 k.k.      (do wykorzystania zał. nr 2 do ogłoszenia),
6) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na
    zatrudnienie  na stanowisku referenta ds. księgowości podatkowej (do wykorzystania zał. nr
    3 do ogłoszenia),
7) klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele rekrutacji (do wykorzystania zał. nr 4 do ogłoszenia).
 
VI. Termin i miejsce złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Gminy Piątek, 99 - 120 Piątek ul. Rynek 16 w zamkniętych kopertach  z podanym imieniem i nazwiskiem, z adresem zwrotnym kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze  referenta ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Piątek” w terminie do  dnia 12 lutego  2019r. do godz. 15:00 .
Dokumenty, które wpłyną po terminie  12 luty 2019r. nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie podana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Piątek.
Szczegółowych informacji o naborze można uzyskać pod nr telefonu – 24  722-10-77.
Dokumenty  kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania kwalifikacyjnego, zostaną odesłane pocztą (istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w Urzędzie Gminy).
Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 
VII. Dane osobowe – klauzula informacyjna.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 
VIII. Administrator danych - Wójt Gminy Piątek, z siedzibą Piątek ul. Rynek 16, 99 – 120 Piątek.
 
IX. Kontakt do administratora ochrony danych:
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ugpiatek@ugpiatek.pl  lub listownie podany wyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do administratora ochrony danych”.
 
X. Nabór składać się będzie z II etapów:
I etap – wstępny – sprawdzenie ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet wymaganych dokumentów w niniejszym naborze, zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
O terminie i miejscu kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
II etap – końcowy – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.
Osobą wyłonioną w drodze naboru jest kandydat z największą ilością otrzymanych punktów.
Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
 
Załączniki do wykorzystania:

Nr 1. - Kwestionariusz osobowy (260kB) pdf
Nr 2. - Oświadczenie kandydata ubiegającego się o stanowisko urzędnicze (232kB) pdf
Nr 3. - Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze (69kB) pdf
Nr 4. - Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele rekrutacji na stanowisko urzędnicze (113kB) pdf
 
                                                                                             W Ó J T
                                                                                (-) mgr Krzysztof  Lisiecki
 
 
Piątek, dnia  01.02.2019r.                                                                       

                                                                                                                                                                                                        

Protokół sporządzony w dniu 14 lutego 2019 r. ze wstępnej selekcji kandydatów dot. analizy dokumentów aplikacyjnych z naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Piątek – „Referenta ds. księgowości podatkowej”. (211kB) pdf

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzednicze w Urzędzie Gminy Piątek - „Referenta ds. księgowości podatkowej”. (137kB) pdf                                                      Informacja
Informujemy, że dnia 18 lutego 2019 r. o godz. 9:55 wpłynęła do Urzędu Gminy Piątek jeszcze jedna oferta na stanowisko urzędnicze „Referenta do spraw księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Piątek”.
Oferta nie może zostać rozpatrzona ponieważ dokumenty aplikacyjne  zgodnie z ogłoszonym naborem powinny być doręczone osobiście,  przez Pocztę Polską lub kuriera do Urzędu Gminy Piątek do dnia 12 lutego 2019 r, do godz. 15:00  .
 
                                                                                     Przewodnicząca Komisji
                                                                                   (-) mgr Renata Lepalczyk

Ogłoszenie o wyniku konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Piątek 'Referenta ds. księgowości podatkowej' (189kB) pdf

Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (1 lutego 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (1 lutego 2019, 07:37:50)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (19 lutego 2019, 12:07:59)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1066

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij