Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku - 10.04.2019

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE                                                        
I. Wymagania niezbędne stawiane kandydatowi:
 1) obywatelstwo polskie,
2)  wykształcenie wyższe,
3) staż pracy minimum 5 lat na stanowisku  związanym z prowadzeniem działalności kulturalnej
     lub co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury,
4) znajomość przepisów i aktów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury;
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora instytucji kultury;
6) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania w pełni praw publicznych,
7) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
    przestępstwo skarbowe.
 
II. Wymagania dodatkowe:
1)znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych,
2) predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem,
3) praktyczna znajomość obsługi komputera,
4) rzetelność w pracy, odpowiedzialność, dyspozycyjność, kreatywność, kultura osobista.
 
III. Informacje dotyczące zatrudnienia
1) wymiar czasu pracy – ½ etatu,
2) miejsce wykonywania pracy – Gminny Ośrodek Kultury w Piątku ul. Strażacka 1,
3) zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony na 5 lat.
4) wynagrodzenie miesięczne brutto: 1000,00 zł. plus 400,00 zł. dodatek funkcyjny.
 
IV. Wymagane dokumenty:
1) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy – oryginał (do wykorzystania zał. nr 1 do ogłoszenia),
4) koncepcję funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku,
5) kserokopie dokumentów poświadczające posiadanie wymaganego wykształcenia, kwalifikacji,
    doświadczenia zawodowego (dyplomy, certyfikaty, świadectwa pracy, zaświadczenia z odbytych
    szkoleń itp.) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
6) zaświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku
    dyrektora instytucji kultury,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
     z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
     z ustawą.
 
Dokumenty wymienione w pkt. IV ppkt.1, 2 , 3 i 4 oraz wymagane oświadczenia powinny być
 podpisane przez kandydata.
 
V. Termin i miejsce złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać (osobiście lub pocztą) w sekretariacie urzędu na adres: 
Urząd Gminy Piątek, 99-120 Piątek ul. Rynek 16
w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, z adresem zwrotnym kandydata
i telefonem kontaktowym z adnotacją :
„ Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku”
w terminie do dnia 25 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie tj. po 25 kwietnia 2019r. nie będą poddane procedurze konkursowej.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów,
II etap – rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata.
Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku konkursu będzie podana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Piątek.
Szczegółowych informacji o konkursie można uzyskać pod nr telefonu –  24  722-10-77.
Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach konkursu nie podlegają zwrotowi.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów , którzy nie zakwalifikowali się do postępowania kwalifikacyjnego, zostaną odesłane adresatom pocztą ( istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w Urzędzie Gminy).
Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 
VI. Dane osobowe – klauzula informacyjna.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).
Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie.  Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.
 
VII. Administrator danych.
Wójt Gminy Piątek, z siedzibą Piątek ul. Rynek 16, 99 – 120 Piątek.

VIII. Kontakt do administratora ochrony danych:
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ugpiatek@ugpiatek.pl  lub listownie podany wyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do administratora ochrony danych”.                                                                                                                                   
 
 
                                                                                                            Wójt  Gminy  Piątek
                                                                                                       /-/  mgr Krzysztof Lisiecki
Piątek, dnia 10 kwietnia 2019r.         


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne (119kB) pdf     
Protokół ze wstępnej selekcji kandydatów (166kB) pdf    
Ogloszenie o wyniku naboru (180kB) pdf                                                 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (10 kwietnia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (10 kwietnia 2019, 12:13:51)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (10 maja 2019, 09:04:24)
Zmieniono: dodanie ogłoszenia o wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1334