Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta Rodziny - 2019

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY
 

Wymiar etatu: niepełny wymiar czasu pracy – zadaniowy system czasu pracy – ½ etatu
 
Rodzaj umowy: umowa o pracę
 
WYMAGANIA WARUNKUJĄCE DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NABORZE
 

Asystentem rodziny może być osoba, która:
- posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub;
- posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub;
- posiada wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje, co najmniej 3 -letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; zakres programowy szkolenia, o którym mowa powyżej określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U. Nr.272, poz.1680);
- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
- wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych;
- posiada znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.
 
WYMAGANIA DODATKOWE
 
•    samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
•    komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
•    odporność na sytuacje stresowe,
•    umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
•    prawo jazdy kat. B
 
ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU
 
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji  z pracownikiem socjalnym,
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin,
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach
psycho-edukacyjnych;
12) Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 04 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet i rodzin „Za życiem” ;
13) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
dzieci i rodzin;
14) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
15) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
16) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół rok i przekazywanie tej oceny podmiotowi,
17) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
18) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
19) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
20) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań  uzna za niezbędną.
 
 
DODATKOWE INFORMACJE
 
Asystent rodziny nie może wykonywać usługi poprzez wyręczanie rodzin w ich codziennych obowiązkach oraz załatwiać za nich spraw, za wyjątkiem podejmowania działań stanowiących instruktaż działań w danej sprawie.  
Asystent rodziny świadczy usługi dla rodzin, w miejscu ich zamieszkania, w każdym tygodniu między godziną 8.00-20.00.
Asystent we własnym zakresie zapewnia sobie dojazd do rodziny.
 
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 
1. Życiorys ( nie zawierający wizerunku kandydata) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów).
4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
5. Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne.
6. Podpisanie pisemne oświadczenie dotyczące obywatelstwa polskiego.
7. Podpisanie pisemne oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu wykonawczego.
8. Podpisanie pisemne oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny w GOPS w Piątku.
9. Podpisane pisemne oświadczenie dotyczące informacji o tym, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.
10. Oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz o zapoznaniu się z informacją o przysługujących na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 prawach.
 
   
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE:
             
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
1 ETAP: Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej
2 ETAP: Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku przy ulicy Łowickiej 4, 99-120 Piątek.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w sposób telefoniczny.
 
Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Ośrodka oraz na stronie internetowej.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społeczne w Piątku lub pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku, ul. Łowicka 4, 99-120 Piątek w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem  kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Asystenta rodziny”, w terminie do  14 sierpnia 2019 r. do godz. 16.00 (liczy się data wpływu do tutejszego Ośrodka).
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
Uwaga: O zakwalifikowaniu do II etapu naboru- kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Oferty niewykorzystywane w naborze zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy o pracę z wybranym kandydatem.
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku, ul. Łowicka 4, 99-120 Piątek, e-mail na adres: gops@ugpiatek.pl, telefon: 24 722-13-64. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować: listownie, na adres: ul. Łowicka 4, 99-120 Piątek, za pośrednictwem poczty e – mail na adres: ido.gops@ugpiatek.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu:  24 722-13-63.
Dane są przetwarzane w celu naboru i rekrutacji nowych pracowników.
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. A RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.
Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
- Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i Kodeksu Pracy jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.
Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych  jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.
Podanie przez Państwa danych w zakresie wynikającym z art.221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie o konkursie (4628kB) pdf

Informacja o wyniku naboru (247kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Martyna Kacprzak (29 lipca 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (29 lipca 2019, 12:42:33)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (26 sierpnia 2019, 13:20:19)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1330