Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Piątek - referent ds. gospodarki przestrzennej, ochrony zabytków i infrastruktury drogowej

Wójt Gminy Piątek ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. gospodarki przestrzennej, ochrony zabytków i infrastruktury drogowej.

1. Wymagania niezbędne:
1) spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust.l i ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282),
2) posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku - wykształcenie co najmniej średnie o kierunkach technicznych, inżynieryjnych, budowlanych, gospodarki przestrzennej,
3) udokumentowany staż pracy min. 2 lata,
4) Prawo jazdy kat. B,
5) znajomość oraz umiejętność właściwego stosowania przepisów w zakresie: ustawy o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o drogach publicznych,
6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
7) nieposzlakowana opinia,
8) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
9) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe, pozwalające na właściwe wykonywanie zadań na danym stanowisku:
1) doświadczenie zawodowe w zakresie gospodarki przestrzennej bądź urbanistyki,
2) umiejętność praktycznego stosowania przepisów, analizy dokumentów, sporządzania pism urzędowych, poprawnego formułowania decyzji administracyjnych,
3) komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole, dokładność, odpowiedzialność,
4) znajomość obsługi komputera.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)  GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (m. in. związanych z technicznym przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy, decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o ich odmowie i zaświadczeń),
2) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
3) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
4) przygotowanie materiałów niezbędnych do prowadzenia procedur planistycznych Gminy,
5) koordynacja i obsługa zadań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
6) koordynacja i obsługa zakresu spraw związanych z wdrażaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
7) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
8) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,
9) merytoryczne i techniczne opracowanie pism, wniosków i innej korespondencji z zakresu kompetencji stanowiska pracy,
10) jprzygotowywanie projektów uchwał z zakresu planowania przestrzennego.

b)  OCHRONY ZABYTKÓW:
1) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
2) bieżący nadzór nad opracowywaniem planów ochrony zabytków.

c) DRÓG PUBLICZNYCH:
1)   prowadzenie spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych w tym m. in.
- prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych i ich okresowa kontrola,
- wydawanie opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych,
- merytoryczny nadzór nad zaliczeniem dróg do kategorii dróg gminnych,
- opracowywanie projektów planów sieci drogowej,
- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
- uzgadnianie zjazdów z drogi gminnej oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
2) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
3) prowadzenie kompletnej dokumentacji projektowej związanej z modernizacją oświetlenia na terenie Gminy.

4. Warunki pracy:
1) pełny wymiar czasu pracy,
2) praca w pomieszczeniach Urzędu Gminy Piątek i poza nimi,
3) stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się w terenie.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Piątek w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż. 6%.

5.   Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy - oryginał (do wykorzystania zał. nr 1 do ogłoszenia),
4) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie świadectw lub dyplomów),
5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach ( kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
9) oświadczenie kandydata złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.
(do wykorzystania zał. nr 2 do ogłoszenia),
10) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta ds. gospodarki przestrzennej, ochrony zabytków i infrastruktury drogowej (do wykorzystania zał. nr 3 do ogłoszenia),
11)  klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele rekrutacji ( do wykorzystania zał. nr 4 do ogłoszenia),
Kserokopie dokumentów aplikacyjnych muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

6. Termin i miejsce złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Gminy Piątek, 99 -120 Piątek ul. Rynek 16 w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, z adresem zwrotnym kandydata z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. gospodarki przestrzennej, ochrony zabytków i infrastruktury drogowej" w terminie do dnia 04 listopada 2019r. do godz. 15:00 . Dokumenty, które wpłyną po terminie 04 listopada 2019r. nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie podana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ugpiatek.pl)oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Piątek.
Szczegółowych informacji o naborze można uzyskać pod nr telefonu - 24 722 -10-77.
Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania kwalifikacyjnego będzie można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy Piątek.
Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

7. Dane osobowe - klauzula informacyjna.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

8. Administrator danych.
Wójt Gminy Piątek, z siedzibą Piątek ul. Rynek 16, 99 - 120 Piątek.

9. Kontakt do administratora ochrony danych:
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ugpiatek(a>ugpiatek.pl lub listownie podany wyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do administratora ochrony danych".

10. Nabór składać się będzie z II etapów:
I etap - wstępny - sprawdzenie ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet wymaganych dokumentów w niniejszym naborze, zostaną dopuszczeni do II etapu naboru.
O terminie i miejscu II etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
II etap - końcowy - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.
Osobą wyłonioną w drodze naboru jest kandydat z największą ilością otrzymanych punktów. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załączniki do wykorzystania:
Nr 1. Kwestionariusz osobowy (259kB) pdf
Nr 2. Oświadczenie kandydata ubiegającego się o stanowisko urzędnicze (2711kB) pdf
Nr 3. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze (37kB) pdf
Nr 4. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele rekrutacji (1437kB) pdf

Protokół ze wstępnej selekcji kandydatów do analizy dokumentów aplikacyjnych z naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Piątek - „Referenta ds. gospodarki przestrzennej, ochrony zabytków i... (203kB) pdf

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Urzędzie Gminy Piątek - „Referenta ds. gospodarki przestrzennej, ochrony zabytków i infrastruktury drogowej” (140kB) pdf

Ogłoszenie o wyniku konkursu (163kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (23 października 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (23 października 2019, 13:29:30)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (13 listopada 2019, 14:13:59)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1717