OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W PIĄTKU

Burmistrz  Piątku  ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze -  referent
ds. gospodarki przestrzennej, ochrony zabytków i infrastruktury drogowej.

 
1. Wymagania niezbędne:
1) spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282),
2)  posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku – wykształcenie wyższe o kierunkach technicznych, inżynieryjnych, budowlanych,  gospodarki przestrzennej,
3) udokumentowany staż pracy min. 2 lata,
4) Prawo jazdy kat. B,
5) znajomość  oraz umiejętność właściwego stosowania przepisów w zakresie: ustawy o samorządzie  gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym, ustawy o drogach publicznych,
6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
7) nieposzlakowana opinia,
8) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
9)niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
2. Wymagania dodatkowe, pozwalające na właściwe wykonywanie zadań na danym stanowisku:
1) doświadczenie zawodowe w zakresie gospodarki przestrzennej bądź urbanistyki,
2) umiejętność praktycznego stosowania przepisów, analizy dokumentów, sporządzania pism
     urzędowych, poprawnego formułowania decyzji administracyjnych,
3) komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole, dokładność, odpowiedzialność,
4) znajomość obsługi komputera.
 
3. Zakres wykonywanych zadań  na stanowisku:
a) GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(m. in. związanych z technicznym przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy, decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o ich odmowie i zaświadczeń),
2) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
3) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
4) przygotowanie materiałów niezbędnych do prowadzenia procedur planistycznych Gminy,
5) koordynacja i obsługa zadań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów
planistycznych,
6) koordynacja i obsługa zakresu spraw związanych z wdrażaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
7) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
8) ocena zmian w zagospodarowaniu  przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,
9) merytoryczne i techniczne opracowanie pism, wniosków i innej korespondencji z zakresu kompetencji  stanowiska pracy,
10) przygotowywanie projektów uchwał z zakresu planowania przestrzennego.

b) OCHRONY ZABYTKÓW:

1) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych  objętych      wojewódzką ewidencją zabytków,
2) bieżący nadzór nad opracowywaniem planów ochrony zabytków.
 
c) DRÓG PUBLICZNYCH:
1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o drogach  publicznych w tym m. in.
    - prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych i ich okresowa kontrola,
    - wydawanie opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych,
    - merytoryczny nadzór nad zaliczeniem dróg do kategorii dróg gminnych,
    - opracowywanie projektów planów sieci drogowej,
    - wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
    - uzgadnianie zjazdów z drogi gminnej oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
2) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
3) prowadzenie kompletnej dokumentacji projektowej związanej z modernizacją oświetlenia
     na terenie Gminy.
 
4. Warunki pracy:
1) pełny wymiar czasu pracy,
2) praca w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w  Piątku i poza nimi,
3) stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz  przemieszczaniem się w terenie.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w  Piątku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 
5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy – oryginał (do wykorzystania zał. nr 1 do ogłoszenia),
4) dokumenty  poświadczające wykształcenie (kserokopie świadectw lub dyplomów),
5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach ( kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe,
8)  oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
9) oświadczenie kandydata złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. (do wykorzystania zał. nr 2 do ogłoszenia),
10) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku  referenta ds. gospodarki przestrzennej, ochrony zabytków i infrastruktury drogowej (do wykorzystania zał. nr 3 do ogłoszenia),
11) klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele rekrutacji ( do wykorzystania zał. nr 4 do ogłoszenia),
Kserokopie dokumentów aplikacyjnych muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
 
6. Termin i miejsce złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miejski  w Piątku, 99 - 120 Piątek ul. Rynek 16
w zamkniętych kopertach  z podanym imieniem i nazwiskiem, z adresem zwrotnym kandydata
z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  referenta ds. gospodarki przestrzennej, ochrony zabytków i infrastruktury drogowej”  w terminie do  dnia 31 stycznia 2020r. do godz. 15:00 .
Dokumenty, które wpłyną po terminie  31 stycznia 2020r. nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie podana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ugpiatek.pl)oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Piątku.
Szczegółowych informacji o naborze można uzyskać pod nr telefonu – 24  722-10-77.
Dokumenty  kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania kwalifikacyjnego będzie można odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Piątku.
Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 
7. Dane osobowe – klauzula informacyjna.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
 i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 
8. Administrator danych.
Burmistrz  Piątku, z siedzibą Piątek ul. Rynek 16, 99 – 120 Piątek.
 
9. Kontakt do administratora ochrony danych:
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ugpiatek@ugpiatek.pl  lub listownie podany wyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do administratora ochrony danych”.
 
10. Nabór składać się będzie z II etapów:
I etap – wstępny – sprawdzenie ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet wymaganych dokumentów w niniejszym naborze, zostaną dopuszczeni do II etapu naboru.
O terminie i miejscu II etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
II etap – końcowy – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.
Osobą wyłonioną w drodze naboru jest kandydat z największą ilością otrzymanych punktów.
Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego.
 
 
Załączniki do wykorzystania:
Kwestionariusz osobowy (259kB) pdf
Oświadczenie (2711kB) pdf
Oświadczenie o statnie zdrowia (37kB) pdf
Klauzula (1437kB) pdf       
                                                                                            BURMISTRZ
                                                                                (-) mgr Krzysztof  Lisiecki
 
Piątek, dnia  16.01.2020r.    

Protokół ze wstępnej selekcji kandydatów dot. analizy dokumentów aplikacyjnych z naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piątku - „Referenta ds. gospodarki przestrzennej, ochrony zabytków i infrastruktury drogowej” (198kB) pdf

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Urzędzie Miejskim w Piątku - „ Referenta ds. gospodarki przestrzennej, ochrony zabytków i infrastruktury drogowej” (139kB) pdf

Ogłoszenie o wyniku konkursu (177kB) pdf

Informacja o rezygnacji z zatrudnienia (91kB) pdf                                                        

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (16 stycznia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (16 stycznia 2020, 14:49:20)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (14 lutego 2020, 09:05:06)
Zmieniono: dodanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2173