Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Piątku

Burmistrz  Piątku  ogłasza  nabór na wolne stanowisko urzędnicze  młodszego referenta
ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim  w  Piątku.
                                                        
I. Wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku;
1) kwalifikacje zawodowe:
    a) wykształcenie wyższe,
    b) minimum 2 letni staż pracy,
2) pełna zdolność do czynności  prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo  skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) znajomość przepisów dotyczących ustaw:
     - Kodeksu postępowania administracyjnego,
     - o samorządzie gminnym,
     - o finansach publicznych,
     - o rachunkowości  i księgowości.
 
II. Dodatkowe wymagania dla kandydatów:
1) doświadczenie zawodowe w administracji,
2) znajomość podstawowych zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
3) umiejętność  dobrej organizacji pracy oraz pracy w zespole,
4) dokładność w pracy, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność.
 
III. Zadania wykonywane na stanowisku:
1)prowadzenie pełnej księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków budżetu,
2) prowadzenie ewidencji analitycznej do kont syntetycznych,
3)ewidencjonowanie operacji gospodarczych jednostki budżetowej, zgodnie z zasadami rachunkowości i obowiązującą klasyfikacją budżetową,
4)sprawdzanie wydatków pod katem zgodności z planem finansowym,
5)ewidencjonowanie i księgowanie wyciągów bankowych,
6)sporządzanie zestawień obrotów i sald księgi głównej na koniec każdego miesiąca, analiza i kontrola kont analitycznych,
7)sprawdzanie i księgowanie raportów kasowych pod względem formalno – rachunkowym,
8)księgowanie i sprawdzanie miesięcznych sprawozdań budżetowych i finansowych podległych jednostek,
9)prowadzenie spraw związanych z podatkiem VAT,
10)zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań .

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) wymiar czasu pracy – pełny  etat,
2) miejsce  pracy – siedziba Urzędu  Miejskiego w  Piątku,
3) godziny pracy – od 7:00 – 15:00 –  poniedziałek, wtorek, czwartek
                                  od 7:00 – 16:00 – środa
                                   od 7:00 – 14:00 – piątek
4) praca przy monitorze powyżej 4 godzin wymagająca samodzielności i współpracy  z innymi stanowiskami  pracy   w Urzędzie Miejskim, znajomość obsługi programu komputerowego „GROSZEK”,
5) w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa      o pracę będzie zawarta na czas określony ( 6 miesięcy) z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej i możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.
 
V. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny z  uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
2) życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy,
6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego,
7) zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,  poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem,
9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw      publicznych,
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem,  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r.poz. 1781 t. j.),
11) oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo        ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 
VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze (listopad 2020) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim        w Piątku był wyższy niż 6%.
 
VII. Termin i miejsce złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą na adres:  Urząd Miejski w Piątku, 99-120 Piątek ul. Rynek 16 w zamkniętej kopercie
z dopiskiem :
„ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej”.
 
Termin składania ofert do dnia 31 grudnia  2020r. do godz. 15:00 (za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu  Miejskiego). Aplikacje, które wpłyną po terminie  31 grudnia  2020r. nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.
Szczegółowych informacji o naborze udziela : Sekretarz Gminy Piątek – tel. (24) 722-10-77.      
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru  nie podlegają zwrotowi. 
Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania kwalifikacyjnego będzie można odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Piątku.
Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 
VIII. Dane osobowe – klauzula informacyjna.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 
IX. Administrator danych.
Burmistrz Piątku, z siedzibą Piątek ul. Rynek 16, 99 – 120 Piątek.
 
X. Kontakt do administratora ochrony danych:
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ugpiatek@ugpiatek.pl  lub listownie podany wyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek  „Do administratora ochrony danych”.
 
XI. Nabór składać się będzie z II etapów:
I etap - wstępny – sprawdzenie ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet wymaganych dokumentów w niniejszym naborze, zostaną dopuszczeni do II etapu naboru.
O terminie i miejscu II etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
II etap - końcowy – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.
Osobą wyłonioną w drodze naboru jest kandydat z największą ilością otrzymanych punktów.
Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego.

Załączniki do wykorzystania:
Nr 1. Kwestionariusz osobowy - do pobrania
Nr 2. Oświadczenie kandydata ubiegającego się o stanowisko urzędnicze - do pobrania
Nr 3. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze - do pobrania
Nr 4. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele rekrutacji - do pobrania

BURMISTRZ
mgr Krzysztof Lisiecki
               
                                                                              
  Piątek, dn. 16 grudnia 2020r.     

Ogłoszenie (823kB) pdf

Protokół ze wstęnej selekcji kandydatów (219kB) pdf

Informacja o wyniku konkursu (111kB) pdf
                                                                                                                                                                                                        

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (16 grudnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (16 grudnia 2020, 15:44:44)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (15 stycznia 2021, 13:28:40)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 867