Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. wymiaru podatku rolnego w Urzędzie Miejskim w Piątku

Burmistrz  Piątku  ogłasza  nabór na wolne stanowisko urzędnicze  młodszego referenta
ds. wymiaru podatku rolnego  w Urzędzie Miejskim  w  Piątku.
                                                        
I. Wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:
1) kwalifikacje zawodowe:
    a) wykształcenie wyższe,
    b) minimum 2 letni staż pracy,
2) pełna zdolność do czynności  prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) znajomość przepisów dotyczących ustaw:
    - Kodeksu postępowania administracyjnego,
    - o samorządzie gminnym,
    - o finansach publicznych,
    - o rachunkowości  i księgowości
    - o podatku rolnym.

II. Dodatkowe wymagania dla kandydatów:
1) doświadczenie zawodowe w administracji,
2) znajomość podstawowych zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
3) umiejętność  dobrej organizacji pracy oraz pracy w zespole,
4) dokładność w pracy, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność.

III. Zadania wykonywane na stanowisku:
1.  Realizacja zadań wynikających z ustawy o podatku rolnym, w tym;
    - zakładanie i prowadzenie na bieżąco kart gospodarstw rolnych,
    - dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości na podstawie zebranych deklaracji,
    - prowadzenie rejestrów podań w sprawie zwolnień i ulg podatkowych wynikających z ustawy o podatku rolnym,
    - opracowywanie sprawozdań dot. wymiaru podatku rolnego i od nieruchomości,
    - opracowywanie decyzji  administracyjnych w sprawie ulg i zwolnień podatkowych,
    - wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych,
    - wydawanie zaświadczeń na wniosek KRUS i innych instytucji w sprawach podatkowych,
    - wykonywanie innych czynności nie ujętych w niniejszym zakresie czynności zleconych przez Burmistrza Piątku, Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy.
2. Przyjmowanie wniosków składanych przez producentów rolnych w zakresie możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z terenu Gminy Piątek.
3. Przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych oraz rozliczanie paliwa dla producentów rolnych i wydawanie zaświadczeń.
3. Wpisywanie do Pocztowej książki nadawczej korespondencji z zakresu podatku akcyzowego.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) wymiar czasu pracy – pełny  etat,
2) miejsce  pracy – siedziba Urzędu  Miejskiego w  Piątku,
3) godziny pracy – od 7:00 – 15:00 –  poniedziałek, wtorek, czwartek
                              od 7:00 – 16:00 – środa
                              od 7:00 – 14:00 – piątek
4) praca przy monitorze powyżej 4 godzin wymagająca samodzielności i współpracy  z innymi stanowiskami  pracy   w Urzędzie Miejskim, znajomość obsługi programu komputerowego „GROSZEK”,
5) w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę będzie zawarta na czas określony ( 6 miesięcy) z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej i możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

V. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny z  uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
2) życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy,
6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego,
7) zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,  poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem,
9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem,  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r.poz. 1781 t. j.),
11) oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6% - wskaźnik niższy.

VII. Termin i miejsce złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą na adres:  Urząd Miejski w Piątku, 99-120 Piątek ul. Rynek 16 w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatku rolnego”.

Termin składania ofert do dnia 14 czerwca 2021r. do godz. 15:00 (za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu  Miejskiego). Aplikacje, które wpłyną po terminie  14 czerwca 2021r. nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.
Szczegółowych informacji o naborze udziela: Sekretarz Gminy Piątek – tel. (24) 722-10-77.       
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru  nie podlegają zwrotowi.  
Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania kwalifikacyjnego będzie można odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Piątku. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

VIII. Dane osobowe – klauzula informacyjna.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

IX. Administrator danych.
Burmistrz Piątku, z siedzibą Piątek ul. Rynek 16, 99 – 120 Piątek.

X. Kontakt do administratora ochrony danych:
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ugpiatek@ugpiatek.pl  lub listownie podany wyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek  „Do administratora ochrony danych”.

XI. Nabór składać się będzie z II etapów:
I etap - wstępny – sprawdzenie ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet wymaganych dokumentów w niniejszym naborze, zostaną dopuszczeni do II etapu naboru.
O terminie i miejscu II etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
II etap - końcowy – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.
Osobą wyłonioną w drodze naboru jest kandydat z największą ilością otrzymanych punktów.
Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego.

Załączniki do wykorzystania:
Nr 1. Kwestionariusz osobowy (77kB) pdf
Nr 2. Oświadczenie kandydata ubiegającego się o stanowisko urzędnicze (2711kB) pdf
Nr 3. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze (37kB) pdf
Nr 4. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele rekrutacji (1437kB) pdf
                                                                                                                                  
Piątek, dnia 26 maja 2021r.  


BURMISTRZ PIĄTKU
/-/ mgr Krzysztof Lisiecki                                 


Protokół ze wstępnej selekcji kandydatów (191kB) pdf

Informacja o wyniku konkursu (111kB) pdf

                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (26 maja 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (26 maja 2021, 08:51:07)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (30 czerwca 2021, 12:33:46)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 992