Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Piątek


Urząd Gminy Piątek informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454 t.j.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Piątek, zwany dalej "rejestrem", prowadzi Wójt Gminy Piątek.
Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:
  1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  2. numer identyfikacji podatkowej NIP,
  3. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
  4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych z podaniem kodu odpadu.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
  1.  dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz.87). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych art. 14 ust. 2,
  2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości o następującej treści: "Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r.poz. 1454 t.j).

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także: 

  1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
  3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze 
      wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt Gminy Piątek dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Piątek (pok. nr 19 I piętro) lub w podmenu tej informacji w pliku do pobrania.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie (tj. 01.01.2012 r.) omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 87).

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Menes (31 maja 2012)
Opublikował: Jacek A. Michalski (31 maja 2012, 13:06:03)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (27 listopada 2018, 12:03:27)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8975