Zaproszenie do składania ofert - opieka stomatologiczna nad uczniami

W związku z wejściem w życie w dniu 12 września 2019 r. ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) Wójt Gminy Piątek zaprasza do składania ofert na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątek.

Opieka stomatologiczna obejmuje:
1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia,
- określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Świadczenia opieki stomatologicznej są finansowane ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia i są udzielane poza kolejnością.

Opiekę stomatologiczną nad uczniami może sprawować lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Świadczenia opieki stomatologicznej będą realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu, z którym organ prowadzący szkoły zawrze porozumienie dotyczące realizacji świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Piątek. Organ prowadzący przewiduje możliwość zawarcia porozumienia z więcej niż jednym świadczeniodawcą.

Opieka stomatologiczna dotyczy łącznie ok. 440 uczniów szkół, dla których Gmina Piątek jest organem prowadzącym. Są to następujące szkoły:
1. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czernikowie, Czerników 11, 99-120 Piątek
2. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek 

Oferta powinna zawierać miejsce i zakres realizacji świadczeń opieki stomatologicznej.
Ofertę należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek lub na adres:sekretariat@ugpiatek.pl najpóźniej do dnia 11 października 2019 r. do godz. 15:00 z dopiskiem „Opieka stomatologiczna nad uczniami”.

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (25 września 2019)
Opublikował: Marcin Nadolski (25 września 2019, 11:21:47)

Ostatnia zmiana: Marcin Nadolski (25 września 2019, 11:24:17)
Zmieniono: formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 931