Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług transportu i opieki dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Autyzmem w Łodzi, ul. K. Cedry 2

Znak sprawy : ZP.271.19.2022.DM

1. Przedmiot zamówienia: świadczenie usług transportu i opieki dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Autyzmem w Łodzi, ul. K. Cediy 2.

2. Wymagania związane z wykonywaniem zamówienia: termin realizacji, miejsce realizacji zamówienia, warunki gwarancji, itp.
Zobowiązanie się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność zapewnić dowożenie dziecka 5-cio letniego, zam. ul. Zgierska 4,99- 120 Piątek na trasie: Piątek, (ul. Zgierska 4) - Łódź (Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem w Łodzi, ul. K. Cedry 2. - Piątek (ul. Zgierska 4) - łącznie: 136 km dziennie, przez 5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek) zgodnie z tygodniowym planem zajęć przedszkola, stanowiącym załącznik numer 1 do umowy oraz opiekę podczas tego dowożenia (w załączeniu wzór umowy), Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści umowy.

3. Wymagania w stosunku do wykonawców, w tym dokumenty i oświadczenia, jakie powinni złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferent deklaruje, iż:
• posiada uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym postępowaniu działalności lub czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,
• posiada wiedzę i doświadczenie, dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
• znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
• oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
• po zapoznaniu się z warunkami zamówienia akceptuje je bez zastrzeżeń oraz zdobył konieczne informacje do przygotowania oferty,
• zobowiązuję się w przypadku wybrania jego oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
• termin związania ofertą wynosi 30 dni od wyznaczonego dnia na składanie ofert.

4. Kryteria wyboru ofert: Cena brutto za 1 km. Cena stała.

5. Ofertę należy złożyć osobiście, pisemnie - listem w terminie do dnia 13 września 2022 r. do godziny 10:00. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta na świadczenie usługi transportu i opieki dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego”.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 września 2022r. o godzinie 10:30.

Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego.

Zaproszenie do złożenia oferty (610kB) pdf
Projekt umowy (1336kB) pdf
Projekt umowy - przetwarzanie danych osobowych (2606kB) pdf
Formularz ofertowy (16kB) word

Informacja z otwarcia ofert (280kB) pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (328kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (8 września 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (9 września 2022, 09:50:52)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (15 września 2022, 14:49:04)
Zmieniono: dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 577