Informacja o podmiotach uprawnionych do odbierania odpadów z terenu Gminy Piątek 2016

Wójt Gminy Piątek działając zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit.: a, b, c, d, e, ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250) niniejszym informuje:
1/Podmioty uprawnione do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  z terenu gminy to:
a) TONSMEIER Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno, tel. 24 254-29-87 TONSMEIER Centrum Sp. z o.o.,
b) Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Tumska 2, 99-100 Łęczyca, tel. 24 721-22-85,
c)  RS II Sp. z o.o.,  ul. 3-go Maja 10, 95-100 Zgierz, tel. 42 716-25-80,
d) Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., ul. Żwirki 30, 95-035 Ozorków, tel. 42 270-04-00,
e) Remondis Sp. z o.o. Oddział Łódź, ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź, Tel. 42 6809162,
f) Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź, tel. 42 616-04-14.

2/ Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
a) Zakład Zagospodarowania Odpadów w Krzyżanówku gm. Krzyżanów

3/ Osiągnięte przez gminę  oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w danym roku kalendarzowym wymagane poziomy recyklingu, przygotowane do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazane do składowania:   
 a) Poziom  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych   ulegających   biodegradacji  kierowanych do składowania za 2015 r. wyniósł w gminie 49,7 %.
b) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła za 2015 r. wyniósł w gminie 19,5 %.
c) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100 %.
 
4/ Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
Selektywne zbieranie odpadów komunalnych prowadzone jest przez  TONSMEIER Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno. Mieszkańcy dostarczają większą ilość jednorodnych odpadów, zebranych w sposób selektywny do:
- PSZOK w Piątku przy ul. Łowickiej (teren dawnej buhty) w każdy piątek w godz. pracy od 7:00 do 14:00.
 - sortowni odpadów w Kutnie ul. Łąkoszyńska 127 w godz. pracy od 700 do 1500.
5/ Zużyty sprzęt  elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,               o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym                 i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155) zbierają:
TONSMEIER Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno, tel. 24 254-29-87.

Miejsce przyjmowania:
a) PSZOK w Piątku przy ul. Łowickiej (teren dawnej buhty) w każdy piątek w godz. pracy od 7:00 do 14:00,
b) 99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127
 Przy zakupie nowego sprzętu podmiot sprzedający zobowiązany jest do odbioru sprzętu zużytego.
Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są w 2015 roku podczas mobilnej zbiórki w dniach:
 19.04.2016; 19.09.2016; 
Powyższe odpady i zużyty sprzęt odbierany jest przez TONSMEIER Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno.
Odpady rozbiórkowe typu gruz, kamienie są przyjmowane przez Gminę po wcześniejszym zgłoszeniu do Wójta Gminy Piątek tel. 24 722-11-58.
Piątek, dnia 29.04.2016 roku
Wójt Gminy Piątek
/-/ mgr Krzysztof Lisiecki
 
Informacja (37kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (29 kwietnia 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (19 maja 2016, 10:13:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 984