Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Piątek za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Piątek  za 2015 r.
 

Podstawa prawna przygotowania Analizy.
Zgodnie   z   zapisami   art.   9tb   ustawy   z   dnia   13   września   1996r.   o   utrzymaniu   czystości i porządku w gminach (tekst jednolity:  Dz. U. z  2016 r. poz. 250) Wójt sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi.
Analizę sporządza się w terminie do 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy.
Analiza  podlega  publicznemu   udostępnieniu   na  stronie  podmiotowej   Biuletynu  Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Analiza  sporządzana  jest  na podstawie sprawozdań  złożonych przez  podmioty odbierające odpady  komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego   zbierania   odpadów   komunalnych   oraz   rocznego   sprawozdania   z   realizacji zadań  z  zakresu  gospodarowania  opadami  komunalnymi     oraz  innych  dostępnych  danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy.
Na podstawie art. 6c ww. ustawy, Gminy zobowiązane są do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Gmina Piątek nie przejęła obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
W 2015 roku usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piątek świadczyła Firma Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno. W/w firma dostarczała do dalszego przetwarzania zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów przeznaczonych do składowania – do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krzyżanówku.
Firma Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. świadczyła usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w następujący sposób:
1) bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierała następujące frakcje odpadów komunalnych:
a) zmieszane odpady komunalne nie rzadziej niż:
- z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz w miesiącu,
- z zabudowy wielorodzinnej i wielolokalowej – 1 raz w tygodniu,
- z obiektów użyteczności publicznej – 1 raz w miesiącu,
- z ogródków działkowych i rekreacyjnych – 1 raz w miesiącu w okresie od 1 marca do 31  
 października, 1 raz w pozostałym okresie,
- z innych nieruchomości – 1 raz w miesiącu,
- z koszy ulicznych – 1 raz w tygodniu,
b) selektywnie zbierane odpady komunalne: papier, szkło, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe nie rzadziej niż:
- z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz w miesiącu,
- z zabudowy wielorodzinnej i wielolokalowej – 1 raz na 2 tygodnie,
- z obiektów użyteczności publicznej – 1 raz w miesiącu,
- z ogródków działkowych i rekreacyjnych oraz – 1 raz na 2 miesiące w okresie od 1 marca do 31 października , 1 raz w pozostałym okresie,
- z innych nieruchomości – 1 raz na 2 miesiące,
c) odpady wielkogabarytowe i zużyte opony z zabudowy jednorodzinnej odbierane były przez przedsiębiorcę 4 razy w roku;
 
2) dodatkowo mieszkańcy mogli na własny koszt dostarczyć następujące frakcje odpadów komunalnych powstających  w gospodarstwach domowych:
a) papier,
b) metal,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) opakowana wielomateriałowe,
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) przeterminowane leki i chemikalia,
i) opakowania po farbach i lakierach,
j) zużyte baterie i akumulatory,
k) odpady wielkogabarytowe,
l) odpady budowlane i rozbiórkowe,
m) zużyte opony,
n) odpady zielone,
do miejsca wskazanego przez gminę.
 
 
Ponadto selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych odbywa się w następujący sposób:
1) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w zakresie frakcji: tworzywo sztuczne (plastik), szkło, jest prowadzona przez właścicieli nieruchomości, którzy sami dostarczają te odpady do pojemników zbiorczych zlokalizowanych w 30 miejscach publicznych (punktach gniazdowych) na terenie gminy.
2) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych następujących frakcji: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji również papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, winna być  prowadzona   w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W 2015 roku Gmina Piątek takiego punktu nie posiadała. Wobec powyższego jednorodne ilości w/w odpadów mogły być dostarczane do punktu wskazanego przez Gminę.
Odpady budowlane i rozbiórkowe, to drobne odpady pochodzące z remontów budynków lub
lokali, na które nie wymaga się pozwolenia na budowę lub zgłoszenia prowadzenia robót budowlanych, dostarczane były przez mieszkańców do miejsc wskazanych przez Gminę celem
dalszego wykorzystania m.in. do utwardzania dróg lokalnych. Nie były odbierane odpady pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej.
3) Selektywna zbiórka przeterminowanych leków prowadzona jest również w  punktach aptecznych.
4) Selektywna zbiórka zużytych baterii prowadzona jest również w wyznaczonych punktach na terenie gminy, takich jak: szkoły, wybrane sklepy itp.
5) Selektywna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon, prowadzona była także poprzez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 4 razy w roku, w miejscu ich wytworzenia        a także była zapewniona możliwość dowiezienia w miejsce stacjonarne wskazane przez Gminę.
6) Selektywnie zebrane odpady zielone mogą być dostarczone przez właścicieli nieruchomości do miejsca wskazanego przez gminę. Zebrane odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone mogą być zagospodarowane także we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości w kompostownikach przydomowych. Odpady zielone to stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów.
Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy oraz ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Z terenu Gminy odebrano:
1)  852,19 ton niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
2)  0,0 ton odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, z tego:
 
a)  0,0 ton przekazano do składowania na składowisku odpadów,
b)  0,0 ton nie przekazano do składowania na składowisku odpadów (opakowania z papieru i tektury).
Odebrano i poddano recyklingowi odpady komunalne o łącznej masie:
1)  Zmieszane odpady opakowaniowe: odebrano – 51,3 ton, poddano recyklingowi - 0,0 ton,
2)  tworzywa sztuczne: odebrano – 19,3 ton, poddano recyklingowi - 16,39 ton,
3)  szkło: odebrano - 55,4 ton, poddano recyklingowi – 28,69
Odebrano także:
1)  21,3 tony – odpadów wielkogabarytowych,
2)  3,4 tony – zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
3)  3,7 tony – zużytych opon.
4)  1,3 tony odpadu betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów.
 
Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych oraz recyklingu, przygotowania do ponownego użycia.
Poziom  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych   ulegających   biodegradacji  kierowanych do składowania za 2015 r. wyniósł w gminie 49,7 %.
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2015 r. wyniósł w gminie 19,5 %.
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100 %.
Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Zgodnie z przepisami ww. Ustawy - zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania - przekazywane są przez Wykonawcę usług do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krzyżanówku, wskazanej w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012 przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XXVI/481/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2012 r. poz. 2366). Obecnie nie ma innych możliwości w zakresie przetwarzania tych odpadów. Na terenie Gminy Piątek nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.

Liczba mieszkańców.
Liczba mieszkańców Gminy Piątek  na koniec 2015 roku wynosiła - 6180 osób.
Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ww. ustawy.
W roku 2015 nie wykazano właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ww. ustawy.
W przypadkach podejrzenia, że właściciel nieruchomości pozbywa się nieczystości stałych lub ciekłych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, podejmujemy działania wyjaśniające. Nie wykazano żadnych nieprawidłowości, które spowodowałyby obowiązek wszczęcia postępowania administracyjnego wobec właściciela nieruchomości.
 
Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.
Koszty poniesione w związku z odbiorem, odzyskiem recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych poniesione przez Gminę Piątek w 2015 r.:
1) Koszty za usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piątek wyniosły: 500.507,24 zł.
2) Koszty obsługi systemu (wynagrodzenie pracowników związanych z tworzeniem oraz obsługą systemu, szkolenia pracowników  wyniosły: 32.837,40 zł.
3) Pozostałe koszty obsługi systemu: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, koszty wysyłki korespondencji itp.: 1.101,87 zł
Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Gmina Piątek jest członkiem Związku Międzygminnego ,,BZURA”. Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych, instalacja w Piaskach Bankowych ,gm. Bielawy jest jednym ze strategicznych zadań w gospodarce odpadami komunalnymi w województwie łódzkim. Powyższy Zakład rozwiąże potrzebę tworzenia PSZOK-u na terenie gminy. Z uwagi na przedłużające się prace związane z budową Zakładu istnieje potrzeba utworzenia stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy .
Dostarczanie przez mieszkańców większej ilości jednorodnych odpadów, zebranych w sposób selektywny do sortowni odpadów w Kutnie ul. Łąkoszyńska 127 (siedziba firmy Tonsmeier oddalona od gminy ok. 20km) jest mało komfortowe.
Opracował: Krzysztof  Menes

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Piątek za 2015 r. (50kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Menes (29 kwietnia 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (19 maja 2016, 10:18:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 943