Uchwała nr XXXVIII/203/18 Rady Gminy Piątek z dnia 28 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Piątek na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 12 § 2 i 3 i § 11-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15 t. j. i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) oraz na podstawie art. 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130) oraz art. 17 ust.l pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232, z 2018 r., poz. 130) na wniosek Wójta Gminy Piątek, Rada Gminy Piątek uchwala co następuje:


§ 1. Na obszarze Gminy Piątek tworzy się pięć stałych obwodów głosowania, ustalając ich numery i granice, które określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Na ustalenia Rady Gminy Piątek w sprawie obwodów głosowania wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piątek i tablicach sołeckich.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XX/97/12 Rady Gminy Piątek z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Piątek na obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 2908.

§ 6. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała nr XXXVIII/203/18 (425kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Piątek (28 marca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (6 kwietnia 2018, 12:21:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 385