Uchwała nr XXXVIII/204/18 Rady Gminy Piątek z dnia 28 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Piątek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Na podstawie art. 418 §1 i art. 419 § 2 i 4 oraz art.420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z2017r., poz. 15 i 1089 oraz z2018r. poz. 4, 130 i 138) w związku zart.12 ust.l ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z2018r. poz. 130) oraz art. 17 ust. 1 pkt.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2017 r., poz. 1875 i 2232, z 2018 r., poz. 130) na wniosek Wójta Gminy Piątek uchwala się, co następuje:


§ 1. Dla wyboru Rady Gminy Piątek dokonuje się podziału Gminy Piątek na okręgi wyborcze, ustala się ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Na ustalenia Rady Gminy Piątek w sprawie okręgów wyborczych, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piątek i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIX/93/12 Rady Gminy Piątek zdnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Piątek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 2628.

§ 6. Uchwala podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała nr XXXVIII/204/18 (1417kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Piątek (28 marca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (6 kwietnia 2018, 12:27:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 440