Uchwała nr NR XXXVII/191/2018 Rady Gminy Piątek z dnia 21 lutego 2018 w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr XXXVI/185/17 Rady Gminy Piątek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 piet 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2017r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Piątek postanawia:

§ 1. W § 2 ust. 5 Uchwały Nr XXXVI/185/17 Rady Gminy Piątek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na role 2018 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: koszty powstałe w związku z umową emisji obligacji oraz ich wykupu w wysokości 3.597.250,00 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXXVII/191/18 (153kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Piątek (21 lutego 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (6 kwietnia 2018, 13:09:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 717