Uchwała nr XXXVIII/198/18 Rady Gminy Piątek z dnia 28 marca 2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2018 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 226, 227, 228, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2017 r poz. 2077) Rada Gminy Piątek postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/184/17 Rady Gminy Piątek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2018 - 2032 wraz z prognozą długu, zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXXVIII/198/18 (4298kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Piątek (28 marca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (9 kwietnia 2018, 14:02:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 788