Uchwała nr XXXVIII/199/18 Rady Gminy Piątek z dnia 28 marca 2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z2017r. poz. 1875, 2232 oraz z2018r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Piątek postanawia:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 140.125,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 803.237,00 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 663.112,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.
Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej „ Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2018 roku” zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4.
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 r”, zmiany przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5.
Po dokonanych zmianach budżet Gminy na rok 2018 zamyka się:
1) Po stronie dochodów kwotą 22.390.638,00 zł, w tym dochody:
a) bieżące: 22.390.638,00 zl, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości 6.498.443,00 zł
b) majątkowe: 0,00 zł.
2) Po stronie wydatków 29.670.070,00 zł, w tym wydatki:
a) bieżące: 20.870.070,00 zl, w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.498.443,00 zl.
b) majątkowe: 8.800.000,00 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXXVIII/199/18 (2353kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Piątek (28 marca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (9 kwietnia 2018, 14:05:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 885