Petycja Szulc-Efekt sp. z o.o. w sprawie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - zgodnie z dyspozycją 19 ust. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2017.220 t.j. z 2017.02.06)

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559,583)
Dane Podmiotu wnoszącego petycję znajdują się poniżej oraz w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162,1590) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (tj. Dz.U. 2018 poz. 870)
Data dostarczenia zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)

Adresatem Wniosku/Petycji* - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny za pośrednictwem adresu e-mail pod którym odebrano niniejszy wniosek/petycję. Rzeczony adres e-mail uzyskano z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

W razie wątpliwości co do trybu jaki należy zastosować do naszego pisma - wnosimy o bezwzględne zastosowanie dyspozycji art. 222 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695)
Preambuła Wniosku/Petycji*:

Ustawa o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 468.Dz. U. 2016 poz. 831), nakłada na Decydentów z Jednostek Sektora Administracji Publicznej - permanentne wdrażanie "środków poprawy efektywności energetycznej" - scilicet art. 6 tejże ustawy, precyzuje katalog obligatoryjnych takich działań, inter alia: realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii, etc

Tymczasem kiedy pytamy Decydentów na terenie kraju - o to jaki wdrożyli środek poprawy efektywności energetycznej w ostatnich latach i gdzie zgodnie z art. 6 ust. 3 tejże ustawy - opisano przedmiotowe działanie tzn. informuje o "stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej" często uzyskujemy enigmatyczną odpowiedź.
- sic!

Dlatego biorąc pod uwagę powyższe, oraz uzasadniony społecznie - interes pro publico bono, wnosimy:
Osnowa Wniosku:
§1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. c Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2022 poz. 902 ) kiedy w ostatnim czasie aktualizowany był plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - zgodnie z dyspozycją 19 ust. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2017.220 t.j. z 2017.02.06) ?
§1.2) Na mocy wzmiankowanych powyżej przepisów, art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d i pkt. 3, Ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2022 poz. 902 ) wnosimy o podanie danych kontaktowych Urzędnika, który w zakresie powierzonych mu zadań i wykonywanych kompetencji nadzoruje sprawy związane z zadaniami dotyczącymi inwestycji w energię odnawialną w szczególności w - sensu largo - w zakresie uregulowanym w Ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724. 29.04.2021), etc - scilicet: (Imię i nazwisko, adres do korespondencji e-mail, tel. i stanowisko służbowe Urzędnika)
§1.3) Na mocy wzmiankowanych powyżej przepisów, art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b (zamierzenia w działaniach władzy) Ustawy o dost. do inf. publ. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) wnosimy o podanie jakie rodzaje środków poprawy efektywności energetycznej zamierza wdrożyć Kierownik JST w ciągu najbliższych trzech lat w obszarze ww. Ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych?

Wnioskodawca ma oczywiście na myśli inwestycje w tym zakresie dot. środków poprawy efektywności energetycznej wymienione w art. 6 Ustawy o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. z 2021 r)
Petycja Odrębna*:

Procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji dołączamy ją do niniejszego wniosku.
Nie jest to łączenie trybów - zatem prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne - wniosek I i odrębną petycję (dwa tryby) - vide - J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania..., s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet.
§2) Wnosimy aby Kierownik JST wraz z Pracownikiem odpowiedzialnym za zakres kompetencji i zadań uregulowany w Ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724. 29.04.2021) zaplanowali uzyskanie listy rolników posiadających prawo własności do nieruchomości miejscowo właściwych dla terenu Gminy - Osób fizycznych - zainteresowanych przekazaniem części swojej nieruchomości na cele związane z budową elektrowni wiatrowych.

Oczywiście lista taka może być sporządzona jedynie z bezwględnym poszanowaniem - dyspozycji Ustawy o ochronie danych osobowych
Jeśli gmina taką listę sporządzi - z uwzględnieniem Ustawy o ochronie danych osobowych - wnosimy o jej udostępnienie - w odpowiedzi na petycję.
Wzmiankowane podmioty użyczające część nieruchomości na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego - pod podpisaniu odpowiedniej umowy - mają możliwość uzyskania - na warunkach rynkowych -
stosownego wynagrodzenia. Oczywiście odnośne cykliczne wynagrodzenie związane - z funkcjonującą na ich terenie elektrownią wiatrową w ramach wzorca zwyczajowo przyjętej w takich przypadkach umowy.
Lista taka ułatwi ewentualnym inwestorom - realizację projektów na terenie miejscowo właściwym dla gminy - w zakresie budowy elektrowni wiatrowych i umożliwi efektywne, korzystne dla Gminy oraz lokalnej wspólnoty
- współdziałanie Gminy z inwestorami.

Oczywiście - wzmiankowane nieruchomości - w zakresie uwarunkowań związanych z lokalizacją - muszą spełniać warunki związane z zapewnieniem odległości od innych zabudowań, etc - określone w art. 4 tejże ustawy - inter alia: odległość od zabudowań ok. 500 m, od dróg ekspresowych, lini elektryfikacyjnych, kompleksów leśnych, etc - 150 m. (szacunki ad hoc) - de iure - ściśle według interpretacji ustawowej dokonanej przez Urzędników.
Wnosimy o zawarcie tej listy w odpowiedzi na petycję i publikację jej w BIP.
§2b) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - w trybie art. 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) - wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)
W tym przypadku można również opublikować treść wniosku i jest to prośba jest fakultatywna (w przypadku wniosku) gdyż - obowiązek taki istnieje jedynie w przypadku petycji. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie, mamy nadzieję, że Urząd również.

Oczywiście niniejszym wyrażamy zgodę na publikację naszych danych w ramach zamieszczenia petycji na stornie WWW lub BIP.
§3) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) - na adres poczty elektronicznej:: energetykapolskaffisamorzad.pl
§4) Wnosimy o to, aby odpowiedź w przedmiocie powyższych pytań i petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji
RP - w związku z art. 241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres poczty
elektronicznej: energetykapolska(a)samorzad.pl
§5) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, 1590)

Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Petycja (3535kB) pdf
Odpowiedź (184kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Adam Szulc (21 czerwca 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (1 lipca 2022, 08:41:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 70