Klauzula informacyjna dla Klientów Gminy Piątek dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO informuję Panią/Pana, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Piątek z siedzibą przy ul. Rynek 16,     99-120 Piątek, reprezentowana przez Burmistrza Piątku.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Panem Andrzejem Doboszem pod adresem e-mail: iodo@ugpiatek.pl
3. Celem gromadzenia danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, podawanie danych ma charakter obligatoryjny. Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
4. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadań wynikających z przepisów prawa oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej.
7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych oraz jeżeli jest to technicznie możliwe do przeniesienia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Państwu w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Panią/Pana cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Państwa dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.
 
Szanowni Państwo!
Pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Gminę Piątek prosimy kierować bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres elektroniczny wskazany powyżej.
Dodatkowo udostępniamy Państwu możliwość zapoznania się z klauzulami informacyjnymi w ramach wypełniania obowiązku informacyjnego o którym mowa w RODO w zależności od czynności przetwarzania danych:
 
Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych w Gminie Piątek

Klauzula informacyjna dla osób komunikujących się pocztą elektroniczną (e-mail) (61kB) pdf

Klauzula informacyjna dla osób komunikujących się za pomocą portalu internetowego www.gminapiatek.pl (66kB) pdf

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) (47kB) pdf

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) (48kB) pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA do przetwarzania danych osobowych w celu złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z załącznikami (45kB) pdf

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października... (49kB) pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy zlecenia (44kB) pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji wniosku/podania (45kB) pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA do przetwarzania danych osobowych w celu udziału w procesie rekrutacyjnym (45kB) pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA do przetwarzania danych osobowych w celu złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (45kB) pdf

Klauzula informacyjna w sprawie prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowanie korespondencji i udzielanie na nią odpowiedzi). (59kB) pdf

Klauzula informacyjna dla stażystów i praktykantów (75kB) pdf

Klauzula informacyjna dla osób komunikujących się za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej e-PUAP (46kB) pdf

Klauzula informacyjna dla osób udzielających poparcia dla mieszkańca, który chce wziąć udział w debacie nad raportem o stanie Gminy Piątek (60kB) pdf

Klauzula informacyjna dla mieszkańców biorących udział w debacie nad raportem o stanie Gminy Piątek (60kB) pdf

Klauzula informacyjna (transmisja i utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad sesji Rady Miejskiej w Piątku) (47kB) pdf

Klauzula informacyjna – Monitoring wizyjny (38kB) pdf

Klauzula informacyjna w związku z udostępnianiem informacji publicznej (59kB) pdf

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników spotkań i imprez plenerowych, których Administratorem jest Gmina Piątek (462kB) pdf

W celu ułatwienia realizacji Państwa praw związanych z przetwarzaniem przez Urząd Miejski w Piątku Państwa danych osobowych m.in. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania  - udostępniamy stosowny wniosek, którego wzór został załączony poniżej.

Wniosek (70kB) pdf
Wniosek (world) (56kB) word

metryczka


Wytworzył: Andrzej Dobosz (25 maja 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (25 maja 2018, 08:55:26)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (27 sierpnia 2020, 08:42:50)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6450