Zawiadomienie Wójta Gminy Piątek o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)
zawiadamiam
strony i wszystkich zainteresowanych, że dnia 03 czerwca 2019 r. została wydana decyzja znak sprawy OS.6220.2-10.dś.2019.KM o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej Łubnica na działce gruntu o numerze 6 w zakresie A-B-C-D, obręb Łubnica, gmina Piątek, o mocy do 1,0 MW, wysokości konstrukcji wsporczej dla paneli fotowoltaicznych do 4,5 metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym opinie: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi; Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy; Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, Referat Ochrony Środowiska, pok. Nr 19 w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych (BIP) Gminy Piątek - http://www.bip.ugpiatek.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek oraz w miejscu inwestycji.

Otrzymują:
1. Strony postępowania wg rozdzielnika
2. a/a

zawiadomienie (227kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (3 czerwca 2019)
Opublikował: Marcin Nadolski (13 czerwca 2019, 09:18:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 433