Obwieszczenie w sprawie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Boguszyce

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283, z pózń. zm.) informuję, że na wniosek Anny Szymczak, Marszałek Województwa Łódzkiego wydał w dniu 30 listopada 2020 r. decyzję znak: RŚVI.7222.282.2017.AW, w sprawie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Boguszyce, 99-120 Piątek, na działce o nr ewid. 318/2, obręb Boguszyce, gmina Piątek, powiat łęczycki, woj. łódzkie.

Dane o decyzji umieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie internetowej http://www.ekokarty.pl/wykaz/lodzkie

Z treścią decyzji można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w Wydziale Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, przy al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, pokój 406A, od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600.
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tzn. od dnia 9 grudnia 2020 r. do dnia 22 grudnia 2020 r.

z up. Marszałka
Województwa Łódzkiego
Magdalena Kontowicz
Z-ca Dyrektora Departamentu
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Obwieszczenie - decyzja (283kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Kontowicz (8 grudnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (8 grudnia 2020, 14:06:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 339