ZARZĄDZENIE NR 2/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 02 stycznia 2020r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w ramach zwykłego zarządu Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.), art. 98 i art. 99 §2 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1145 ze zm.), art. 86 i art. 87§2 Kodeksu postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1460 ze zm.) i art. 33 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), postanawiam co następuje:
§1.1. Udzielam Pani Martynie Kacprzak - Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku - pełnomocnictwa do zarządzania jednostką organizacyjną Gminy Piątek - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie zwykłego zarządu.
2. Pełnomocnictwo w ramach zwykłego zarządu upoważnia do:
1) składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie kierowanej jednostki;
2) do zaciągania zobowiązań w imieniu gminy w ramach planu finansowego GOPS;
3) zawierania i zmiany umów rachunku bankowego, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych;
4) wykonywania czynności i zadań wchodzących w zakres kierowanej jednostki;
5) reprezentowania gminy przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością GOPS;
6) wy taczania powództw alimentacyjnych z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U z 2019r. poz. 1507 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 670 ze zmianami);
7) udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt. 1-3 pracownikom GOPS, a dla spraw określonych w pkt. 5 radcom prawnym lub adwokatom.
3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego GOPS.
§2. Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż na czas pełnienia funkcji Kierownika GOPS.
§3. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagane jest pełnomocnictwo szczególne.
§4. Traci moc Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Piątek z dnia 02 lipca 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w ramach zwykłego zarządu Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 2/2020 (315kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (2 stycznia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (3 lutego 2020, 13:15:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 144