ZARZĄDZENIE NR 12/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Piątek jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątek, stanowiący załącznik nr I do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątek, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkola i szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątek.

§ 4. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piątek oraz na tablicach ogłoszeń w przedszkolu i szkołach podstawowych, dla których Gmina Piątek jest organem prowadzącym.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 12/2020 (688kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (8 stycznia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (3 lutego 2020, 14:02:36)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (10 lutego 2020, 12:05:20)
Zmieniono: formatowanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 238