ZARZĄDZENIE Nr 18

Burmistrza Piątku
z dnia 27 im tego 2020 r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz ustalenia jego regulaminu organizacyjnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 19 ust. 4 do 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Piątek, powołuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego jako organ pomocniczy Burmistrza Piątku, zwany dalej Zespołem.

§ 2. Ustalam Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, który określa zadania Zespołu i jego członków oraz zasady funkcjonowania, siedzibę i tryb pracy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Piątek.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 15/2008 Wójta Gminy Piątek z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 18/2020 (197kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (27 lutego 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (3 marca 2020, 12:19:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 177