ZARZĄDZENIE NR 23/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2019.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 1". o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 i'. poz. 506) oraz art. 267, 269 Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 i'. poz. 303 i poz. 326)
Burmistrz Piątku zarządza co następuje:

§ 1. Sporządza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2019 w brzmieniu stanowiącym zalącznik do niniejszego zarządzenia:
1) dochody budżetowe w kwocie: 29.256.782,34 zł;
2) wydatki budżetowe w kwocie: 28.401.093,93 zł;
3) informacje o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § I zarządzenia przedstawia się Radzie Miejskiej w Piątku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lodzi.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku przedstawia się Radzie Miejskiej w Piątku.

§ 4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku przedstawia się Radzie Miejskiej w Piątku.

§ 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Zarządzenie nr 23/2020 (8495kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (24 marca 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (22 kwietnia 2020, 12:34:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 161