ZARZĄDZENIE NR 47/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orla Białego w Czernikowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz. § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia I 1 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587 oraz z 2019 r. poz. 1634) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orla Białego w Czernikowie, Czerników 11, 99-120 Piątek.

§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Piątek oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Lodzi.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 47/2020 (1050kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (10 czerwca 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (15 czerwca 2020, 11:14:00)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (18 czerwca 2020, 10:20:11)
Zmieniono: usunięcie błędu załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 186