ZARZĄDZENIE NR 48/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 17 czerwca 2020r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin, oszacowania wartości oraz oceny stanu technicznego samochodów marki Tarpan Honker 4022 o nr rejestr. ELE 16XE, Peugeot Boxer o nr rejestr. ELE 91FU oraz autobusu Autosan o nr rejestr. ELE C 210 określenia trybu jej pracy oraz zasad zbywania składników majątkowych Gminy Piątek.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713 ), w związku z art.4 ust.l i ust.3 pkt.4 oraz ust.5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019r. poz. 351 z późn. zm.):
zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuję komisję do przeprowadzenia oględzin i oceny stanu technicznego samochodów marki Tarpan Honker 4022, Peugeot Boxer oraz autobusu Autosan o nr rejestr. ELE C210 zwaną dalej „komisją", do przeprowadzania oględzin i oceny stanu technicznego środków trwałych, będących w ewidencji Gminy Piątek oraz pozostałych środków trwałych w używaniu do tego zakwalifikowanych, w następującym składzie:
1) Pan Remigiusz Ratajski - przewodniczący komisji
2) Pan Mateusz Olczak - zastępca przewodniczącego
3) Pani Anna Szczepaniak - członek
4) Pani Daria Matusiak - członek
5) Pan Krzysztof Menes - członek

§ 2
1. Komisja ma obowiązek prowadzić postępowanie zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, w trybie pracy określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zbycie nabytych środków trwałych oraz środków trwałych będących w używaniu, odbywa się na zasadach określonych w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wzór wniosku o zbycie zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Wzór protokołu ze zbycia składników majątku zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 48/2020 (2739kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (17 czerwca 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (17 czerwca 2020, 11:51:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126