ZARZĄDZENIE NR 52/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) Burmistrz Piątku zarządza co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 71.414,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 76.408,16 zl,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 4.994,16 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami na rok 2020, zmiany przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy na rok 2020 zamyka się:
1) Po stronie dochodów kwotą 31.365.830,97 zl, w tym dochody:
a) bieżące: 29.269.599,04 zł, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości 8.430.103,04 zł;
b) majątkowe: 2.096.231,93 zł.
2) Po stronie wydatków 30.994.080,97 zl, w tym wydatki:
a) bieżące: 26.005.190,86 zł, w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.430.103,04 zł;
b) majątkowe: 4.988.890,11 zl.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 52/2020 (1275kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (26 czerwca 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (2 lipca 2020, 13:05:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 111