ZARZĄDZENIE NR 56/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Czernikowie, Czerników 11,99-120 Piątek

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587 oraz z 2019 r. poz. 1634) w związku z art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) zarządzam, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania konkursowego, zatwierdzam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orla Białego w Czernikowie przeprowadzony na podstawie Zarządzenia Nr 55/2020 Burmistrza Piątku z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orla Białego w Czernikowie, Czerników 11,99-120 Piątek.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 56/2020 (194kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (22 lipca 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (4 sierpnia 2020, 07:41:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 80