ZARZĄDZENIE NR 71/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 04 września 2020r.
 w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. partycypacji i planowania przestrzennego dla Gminy Piątek w ramach realizacji projektu PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM - II EDYCJA realizowanego przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich z Lublina.

Projekt PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM - II EDYCJA dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie art. 30 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2020r., poz. 713, 1378) zarządzam co następuje:
§1. Powołuję Zespół roboczy ds. partycypacji i planowania przestrzennego w składzie:
1) Krzysztof Lisiecki - Burmistrz Piątku
2) Daria Matusiak- podinspektor
3) Iwona Szymczak - podinspektor
4) Jacek Michalski - informatyk
5) Krzysztof Menes - inspektor

§2. Zadaniem zespołu będzie:
- udostępnianie audytorom informacji niezbędnych do przeprowadzenia audytu wstępnego w Gminie Piątek,
- uczestniczenie w obowiązkowych szkoleniach/ warsztatach zaplanowanych w projekcie,
- współpraca przy opracowywaniu indywidulanego Planu Konsultacji dla Gminy Piątek,
- realizowanie zaplanowanych w IPK działań oraz dbanie o przejrzyste wydatkowanie przyznanego grantu,
- nadzór nad konsultacjami społecznymi,

§3. Traci moc Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Piątek z dnia 20 maja 2019r. w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. partycypacji i planowania przestrzennego dla Gminy Piątek.

Zarządzenie nr 71/2020 (225kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (4 września 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (17 września 2020, 10:08:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 35