ZARZĄDZENIE NR 85/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2021-2032

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2020 r., poz. 284, poz.374, poz.568, poz.695, poz. 1175) Burmistrz Piątku zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Miejskiej w Piątku do uchwalenia projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2021- 2032 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Miejskiej w Piątku wraz z objaśnieniem przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 85/2020 (3786kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (12 listopada 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (23 listopada 2020, 13:37:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 22