ZARZĄDZENIE NR 86/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175), Burmistrz Piątku zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Miejskiej w Piątku do uchwalenia projekt uchwały budżetowej Gminy Piątek na rok 2021 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Piątku wraz z uzasadnieniem przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lodzi celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 86/2020 (8124kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (12 listopada 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (23 listopada 2020, 13:40:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 27