ZARZĄDZENIE NR 91/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 3 grudnia 2020 r.
w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinasowanych ze środków unijnych przez Gminę Piątek

Na podstawie art.31 i art. 33 ust.l i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67) w związku z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013r.) oraz art. 25 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014r. uzupełniające Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
zarządzam:

§ 1. Ustala się w Urzędzie Miejskim w Piątku instrukcję przechowywania i archiwizowania dokumentacji - beneficjenta środków i podmiotu realizującego projekty współfinasowane ze środków Unii Europejskiej, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia i nadzór nad realizacją powierza się samodzielnym stanowiskom pracy oraz gminnym jednostkom organizacyjnym, zaangażowanym w zakresie merytorycznym i pomocniczym w realizację projektów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 91/2020 (865kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (3 grudnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (8 grudnia 2020, 08:33:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 24