ZARZĄDZENIE NR 98/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2021-2032

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz, 713) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz, 869, poz. 1649, z 2020 r., poz. 284, poz.374, poz.568, poz.695, poz. 1175) Burmistrz Piątku zarządza, co następuje:

§ 1. Paragraf 4 projektu Uchwały Rady Miejskiej w Piątku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2021-2032 otrzymuje nowe brzmienie: „Traci moc uchwała Nr XV/82/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2020-2032 z późniejszymi zmianami”.

§ 2. W projekcie uchwały pozostałe paragrafy pozostawia się bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 98/2020 (2868kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (18 grudnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (21 grudnia 2020, 12:48:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 13