ZARZĄDZENIE NR 100/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 29 grudnia 2020r.
w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość stanowiącą dotychczas własność Gminy Piątek

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) oraz art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363).
Postanawiam:

§1. Zrzec się w całości odszkodowania należnego Gminie Piątek z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego - Województwa Łódzkiego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Piątku, obręb Łęka, gmina Piątek oznaczonej numerem ewidencyjnym 370/2 o powierzchni 0,0070 ha.

§2. Za rezygnacją z odszkodowania przysługującego Gminie Piątek przemawia uzasadniony interes społeczny, jak i gospodarczy, ponieważ rozbudowanie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi drogi publicznej nr 703, której znaczenie wykracza poza wymiar lokalny, poprawi zarówno warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez liczne podmioty usytuowane w tym rejonie, ale również podniesie znacznie komfort komunikacyjny mieszkańców miasta, a także innych uczestników ruchu ponadlokalnego, gdyż nowo wybudowana droga stanowi wraz z wybudowanym skrzyżowaniem istotny element infrastruktury drogowej Miasta Piątek. Biorąc pod uwagę wpływ realizowanej inwestycji na poprawę układu transportowego, zasadne jest wsparcie realizacji powyższego przedsięwzięcia, poprzez zrzeczenie się odszkodowania za opisaną w §1 nieruchomość.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 100/2020 (221kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (29 grudnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (31 grudnia 2020, 09:30:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 20