ZARZĄDZENIE NR 102/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zmiana: poz. 1378) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, zmiana poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) Burmistrz Piątku zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 94.465,01 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 94.465,01 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020, zmiany przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Gminy na rok 2020 zamyka się:
1) Po stronie dochodów kwotą 33.725.192,00 zł, w tym dochody:
a) bieżące: 30.951.223,07 zł, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości 9.028.625,45 zł;
b) majątkowe: 2.773.968,93 zł.
2) Po stronie wydatków 33.753.058,00 zł, w tym wydatki:
a) bieżące: 28.285.087,19 zł, w tym: na realizację zadań
zleconych ustawami w wysokości 9.028.625,45 zł.
b) majątkowe: 5.467.970,81 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 102/2020 (1417kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (31 grudnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (7 stycznia 2021, 11:13:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 13