ZARZĄDZENIE NR 101/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Piątek na lata 2021-2024.

Na podstawie art.16 b ust.l, art.17 ust.l pkt.l ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2020 r. poz.1876), art.óa ust.l ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 r. poz.713, 1378) zarządzam, co następuje :

§1. Przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Piątek na lata 2021-2024.

§2. Konsultacje odbywać się będą od dnia 07 stycznia 202Ir. do dnia 17 stycznia 202Ir. i obejmują mieszkańców gminy Piątek.

§3. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez podanie do publicznej wiadomości projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Piątek na lata 2021- 2024.
2. Projekt zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy Piątek i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piątek oraz na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku.
3. W celu zgłoszenia uwag do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2024 prosimy o wypełnienie formularza Konsultacji Społecznych i wysłanie pocztą elektroniczną na adres: ugpiatek@ugpiatek.pl
4. Formularz Konsultacji Społecznych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§4.Wykonanie zarządzenia powierza się p.o. Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku.

§5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 101/2020 (227kB) pdf
Załącznik 1 (246kB) pdf
Załącznik 1 - .doc (17kB) word

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Piątek na lata 2021-2024 - projekt (4868kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (30 grudnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (7 stycznia 2021, 14:26:54)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (7 stycznia 2021, 19:46:41)
Zmieniono: dodanie pliku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 31