POSTANOWIENIE NR 126/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art. 383 § 2a w związku z § 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Łodzi II postanawia, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie z dniem 8 maja 2020 r. mandatu radnej wybranej do Rady Miejskiej
w Piątku w okręgu wyborczym nr 9 z listy nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu. Radną, której mandat wygasł jest Anna Adriana MATUSIAK.

§ 2. Postanowienie przekazuje się Zainteresowanej, Wojewodzie Łódzkiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Piątku.

§ 3. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje do
publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Na postanowienie Zainteresowanej przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, którą wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Łodzi II w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi II.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Postanowienie nr 126/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II (134kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Marat (14 maja 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (4 czerwca 2020, 10:28:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 183