KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 3 czerwca 2020 r.

Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), informuję, co następuje.
W związku z zarządzonymi na dzień 9 sierpnia 2020 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Piątku w okręgu wyborczym nr 9, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:
1) komitetowi wyborczemu partii politycznej,
2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
3) komitetowi wyborczemu organizacji,
4) komitetowi wyborczemu wyborców.
Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Łodzi II do dnia 15 czerwca 2020 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104/budynek D, pok. 245 w godzinach pracy, tj. od 8:15 do 16:15.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Piątek za pośrednictwem Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 10 lipca 2020 r.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do
dnia 27 lipca 2020 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 4 sierpnia 2020 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Burmistrza Piątku do dnia 31 lipca 2020 r.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi II sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 9 listopada 2020 r.).
Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.
Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.
Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: lodz.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.
W związku z wynikającymi ze stanu epidemii COVID-19 obostrzeniami wprowadzonymi w budynku Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w którym siedzibę ma Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi proszę przesyłać dokumenty drogą mailową (skany) oraz drogą pocztową jednocześnie.
O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.

                                                                Komisarz Wyborczy w Łodzi II
                                                                         Katarzyna Marat

Komunikat (117kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Marat (3 czerwca 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (1 lipca 2020, 11:14:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 132