Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

Wyniki spisu rolnego najlepiej opisują obraz polskiego rolnictwa i służą władzom lokalnym do podejmowania trafnych strategicznych decyzji opartych na analizie danych.

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:
· osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy,
· osoby prawne,
·  jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Dane zbierane w ramach spisu będą dotyczyć m.in.
· cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,
· sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,
· struktury dochodów,
· aktywności ekonomicznej,
· sposobu użytkowania gruntów,
· powierzchni zasiewów, nawożenia,
· zastosowania środków ochrony roślin,
· pogłowia zwierząt gospodarskich,
· chowu i hodowli ryb,
· budynków gospodarskich,
· maszyn i urządzeń rolniczych.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej poświęconej spisowi;
odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”
 
Więcej informacji na stronie - link  
 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Menes (17 czerwca 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (17 czerwca 2020, 10:08:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 241