Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz z dnia 4 stycznia 2021 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., oraz art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, a także § 2 ust. 1 pkt 54 lit. b, § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przedsięwzięcie realizowane na terenie dz. nr ew. 103/1 obr. Wypychów Wójt Gminy Zgierz
zawiadamia strony postępowania, że

1) pismem znak: WOOŚ.4221.91.2020.IBa z dnia 07 października 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 07 października 2020 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi poinformował o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 30 listopada 2020 r.,
2) w dniu 08 października 2020 r. do tut. Urzędu wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu znak: PPIS-Zg-ZNS-445/10/224/2020 z dnia 08 października 2020 r. dotycząca warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia pod kątem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
3) w związku z pismem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: WA.RZŚ.4360.1.145.2020.JC z dnia 03 listopada 2020 r. (data wpływu 09 listopada 2020 r.) pismem z dnia 16 listopada 2020 r. wezwano pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko,
4) w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOŚ.4221.91.2020.łba.2 z dnia 12 listopada 2020 r. (data wpływu 13 listopada 2020 r.) pismem z dnia 18 listopada 2020 r. wezwano pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko,
5) pismem znak: WOOŚ.4221.91.2020.łba.3 z dnia 26 listopada 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26 listopada 2020 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi poinformował o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 29 stycznia 2021 r.,
6) pismem znak: RŚIV.7220.32.2020.EŁ z dnia 08 grudnia 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 09 grudnia 2020 r.) Marszałek Województwa Łódzkiego poinformował, iż wyznaczył nowy przewidywany termin wydania opinii do dnia 31 marca 2021 r.,
7) w związku z pismem z dnia 17 grudnia 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29 grudnia 2020 r.) pełnomocnika Inwestora o przedłużenie terminu uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko do dnia 31 stycznia 2021 r., zawiadomieniem z dnia 04 stycznia 2021 r. wyznaczono nowy termin uzupełnienia raportu,
8) zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ul. Łęczyckiej 4, 95-100 Zgierz. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w celu zapoznania się z dokumentacją sprawy proszę o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty w Urzędzie, tel. (42) 716 25 15 wew.
101 w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 8:00 - 16:00, wtorek w godzinach 8:00 - 17:00, w piątek w godzinach 8:00 - 15:00.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 13 stycznia 2021 r.

Obwieszczenie (552kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wioleta Głowacka (4 stycznia 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 stycznia 2021, 12:34:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 506