Obwieszczenie Prezesa Wód Polskich z dnia 02.04.2021 r.

Niniejszym zawiadamiam, że Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie rozstrzygnięciem z dnia 31 marca 2021 r., NR 28/2O21/KUZ, znak: KUZ.4210.8.2021.MŁ, zakończył postępowanie prowadzone w związku z wniesieniem przez Panią Annę Kędzierawską, pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, odwołania od decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20 stycznia 2021 r., znak: WA.RUZ.4210.262m.2020.JSM, udzielającej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Bzura, Moszczenica, Malina, Kanału Łazin Borów i do urządzeń wodnych z fragmentu autostrady Al od km 244+300 do km 295+850 oraz wygaszającej na wniosek GDDKiA pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 31 sierpnia 2016 r., znak: RŚVI.7322.1.22.2016.MP na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z fragmentu autostrady Al od km 244+300 do km 245+800.

Z treścią postanowienia Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Strzelce, w Urzędzie Gminy Oporów, w Urzędzie Gminy Kutno, w Urzędzie Gminy Krzyżanów, w Urzędzie Miejskim w Piątku, w Urzędzie Gminy w Bielawach, w Urzędzie Gminy Głowno, w Urzędzie Miejskim w Strykowie, w Starostwie Powiatowym w Kutnie, w Starostwie Powiatowym w Łęczycy, w Starostwie Powiatowym w Łowiczu, w Starostwie Powiatowym w Zgierzu, a także w Departamencie Usług Wodnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Żelazna 59A, pok. nr 5.4.3.

Od postanowienia Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przysługuje stronie wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, za pośrednictwem Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Natomiast zgodnie z przepisem art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia informacji o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowego postanowienia.

Obwieszczenie (299kB) pdf
Postanowienie (543kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Maciej Martyna (2 kwietnia 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (19 kwietnia 2021, 14:16:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 472