Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Na podstawie art. 9, 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., oraz art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zwanej dalej ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 104 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) w związku z prowadzonym postępowaniem zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na nieruchomości obejmującej działkę ozn. w ewidencji gruntów nr 86 obręb Wypychów położonej w miejscowości Wypychów w gminie Zgierz” Wójt Gminy Zgierz
zawiadamia strony postępowania, że
1) z uwagi na brak uzupełnienia karty informacyjne przedmiotowego przedsięwzięcia pismem z dnia 20 stycznia 2021r., znak: ZŚ.6220.9.2020 ponownie wezwano pełnomocnika Inwestora do przedłożenia wyjaśnień w zakresie wskazanym w niniejszym piśmie;
2) w dniu 16 lutego 2021 r. do tut. Urzędu wpłynął aneks karty informacyjnej przedsięwzięcia;
3) w dniu 19 lutego 2021 r. pismem znak: ZŚ.6220.9.2020 przekazano przedmiotowe uzupełnienie Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Łowiczu;
4) w dniu 29 marca 2021 r. Wójt Gminy Zgierz otrzymał opinię znak: WA.ZZŚ.5.435.1.514.2020.MS.2 z dnia 19 marca 2021 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odpowiednich warunków oraz wymagań.
5) w dniu 09 kwietnia 2021 r. postanowieniem znak: ZŚ.6220.9.2020 Wójt Gminy Zgierz stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Od powyższego postanowienia przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź za pośrednictwem Wójta Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz w terminie 7 dni od daty jego doręczenia (art. 127§ 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).
6) zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ul. Łęczyckiej 4, 95-100 Zgierz. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w celu zapoznania się z dokumentacją sprawy proszę o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty w Urzędzie, tel. (42) 716 25 15 wew. 101 w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 8:00 - 16:00, wtorek w godzinach 8:00 - 17:00, w piątek w godzinach 8:00 - 15:00.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 27 kwietnia 2021 r.

Obwieszczenie (531kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wioleta Głowacka (19 kwietnia 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 kwietnia 2021, 07:35:03)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (12 maja 2021, 10:29:29)
Zmieniono: format tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 298